74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

Zapraszamy do konkursu i na Jarmark Bożónarodzeniowy

REGULAMINU KONKURSU PN.

„KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ”

 1. Organizator:

 Organizatorem Konkursu jest Niemczański Ośrodek Kultury, Rynek 32, 58-230 Niemcza.

 • Warunki uczestnictwa:

 Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Niemcza.

 Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców
lub opiekunów prawnych (załącznik nr1 do regulaminu),

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę,

 Przekazane do konkursu prace muszą być wykonane samodzielnie,

 Uczestnicy będą oceniani w kategorii open, bez podziału na wiek,

 Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 2 do regulaminu) oraz dostarczenie pracy konkursowej,

 Prace nie mogą naruszać uczuć religijnych oraz obrażać innych osób.

 • Cele konkursu:

 rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;

 rozwijanie wrażliwości estetycznej;

 inspiracja do poszukiwania nowych form plastycznych:

 stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;

 pielęgnowanie tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;

 umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

 • Zadanie konkursowe:

 Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej.

 • Termin:

 Prace należy składać w siedzibie Niemczańskiego Ośrodka Kultury, Rynek 32, 58-230 Niemcza, do dnia 14 grudnia 2022 r w godzinach 8:00 – 12:00.

 Do każdej pracy należy dołączyć poprawnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 2 do regulaminu) zawierającą: imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego uczestnika konkursu.

 • Ocena prac i zasady przyznawania nagród:

 o wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa, podczas obrad
w trakcie Niemczańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu 18 grudnia 2022 roku,

 prace ocenianie będą zgodnie z następującymi kryteriami:

– ogólny wyraz artystyczny,

– estetyka wykonania,

– oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów,

– stopień trudności wybranej techniki plastycznej,

– nawiązanie do tematyki świątecznej.

 • Zwycięzcy i nagrody:

 Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla autorów trzech najpiękniejszych ozdób wybranych przez Komisję Konkursową,

 Organizator przewiduje dyplomy za udział w konkursie dla wszystkich jego uczestników,
 Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu 18 grudnia 2022 roku podczas Niemczańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego,

 Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone zwycięzcom i uczestnikom konkursu podczas ogłaszania wyników.

 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie,

 Prace zgłoszone do konkursu należy odebrać w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu w siedzibie organizatora, tj.: Niemczański Ośrodek Kultury, Rynek 32, 58-230 Niemcza. W przypadku nie odebrania pracy w wyznaczonym terminie, przechodzi ona
na własność organizatora.

 • Postanowienia końcowe:

Dostarczenie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem dobrowolnej zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa (klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 3
do regulaminu). Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia udział
w konkursie.

 Osoba biorąca udział w konkursie oświadcza, że jest autorem dostarczonej pracy i nie narusza praw autorskich oraz dóbr osobistych innych osób.

 Organizator informuje, iż dane osobowe uczestników konkursu (imię, nazwisko oraz wizerunek) zostaną opublikowane w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem i Niemczańskim Jarmarkiem Bożonarodzeniowym.
W przypadku roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor prac.

 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu, bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

pn. „Konkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową”

ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ

OSOBY MAŁOLETNIEJ W KONKURSIE

            Ja, niżej podpisana/-y, ………………………………………………………………………………., zgodnie
z REGULAMINEM KONKURSU PN. „KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ”, którego organizatorem jest Niemczański Ośrodek Kultury, działając jako rodzic/opiekun prawny małoletniej/-ego …..………….………………………………………………………… wyrażam zgodę na jej/jego uczestnictwo w tym Konkursie.

            Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść ww. REGULAMINU KONKURSU PN. „KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych osoby małoletniej do celów:

 • uczestnictwa w konkursie;
  • udostępnienia pracy, fotografii pracy wyżej wymienionej osoby małoletniej, podpisanej imieniem i nazwiskiem – zgodnie z Regulaminem konkursu (wystawa prac konkursowych podczas Niemczańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Niemcza – www.um.niemcza.pl, profil w mediach społecznościowych – facebook.

Oświadczam, że została mi doręczona klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ramach ww. konkursu.

………………………………………………………………………………………………
imię i nazwiskodatapodpis

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

pn. „Konkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową”

KARTA ZGŁOSZENIOWA

DO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………………………………………………………

NR TELEFONU KONTAKTOWEGO ……………………………………………………..…..

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu.

……………………………………………………………………………………….

                                            (podpis)

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY

Prace konkursowe należy składać w siedzibie organizatora,

tj.: w Niemczańskim Ośrodku Kultury, Rynek 32, 58-230 Niemcza,

najpóźniej do dnia 14.12.2022 r w godzinach 8:00 – 12:00.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

pn. „Konkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH

KONKURSU PN. „KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ”

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1 z późn. zm.), zwanym dalej „RODO”, informujemy:

 1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Niemczański Ośrodek Kultury, Urząd Miasta i Gminy Niemcza, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza (dane kontaktowe: Niemczański Ośrodek Kultury, Rynek 32, 58-230 Niemcza, Urząd Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza);
 2. Dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: Synergia Jacek Krzyżaniak, ul. Mickiewicza 3, 97-221 Rokiciny-Kolonia, e-mail: biuro@synergiaconsulting.pl);
 3. Na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody:

a) dane osobowe w zakresie obejmującym imię i nazwisko, numer telefonu, lub wizerunek – jeżeli Pani/Pana wizerunek zostanie utrwalony na fotografiach lub
w materiałach audiowizualnych wykonanych z uroczystości wręczenia nagród – będą przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w KONKURSIE PN. „KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ” organizowanym przez Niemczański Ośrodek Kultury;

b) dane w zakresie imienia, nazwiska lub wizerunku mogą być przetwarzane w celu promocji ww. wydarzenia;

 • Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a, będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. konkursie;
 • Przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska lub numeru telefonu w celu uczestniczenia w ww. konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na
  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem; osoba małoletnia może wziąć udział w konkursie tylko za zgodą rodziców/opiekunów prawnych;
 • Jednocześnie informujemy, że dane osobowe w postaci wizerunków uczestników wydarzenia (w tym uroczystości/imprezy publicznej) nie wymagają zgody na ich rozpowszechnianie na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych, jeżeli:

a) wizerunek dotyczy osób powszechnie znanych i wizerunek wykonano w związku
z pełnieniem przez nich funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,

b) osób stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;

 • Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska lub wizerunku mogą być przetwarzane
  w celach wskazanych w pkt. 3 na stronie internetowej www.um.niemcza.pl, w ramach profilu Urzędu Miasta i Gminy Niemcza portalu społecznościowym Facebook lub
  w materiałach promocyjnych (Pani/Pana numer telefonu nie będą publikowane); dane osobowe, w zakresie wskazanym w pkt 3, mogą również być udostępnione podmiotom świadczącym usługi prawne lub informatyczne na rzecz współadministratorów danych,
  a także innym uprawnionym odbiorcom; w związku z przekazaniem danych do Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin – tj. do serwisu Facebook – dane mogą być udostępniane partnerom Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych. Informacje
  o zasadach przetwarzania danych oraz możliwości skorzystania z praw przysługujących
  na mocy przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach dotyczących danych”: https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • Dane osobowe zebrane w ramach konkursu będą przechowywane w celach archiwalnych
  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach; okres przechowywania danych ustalany będzie na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • Posiada Pani/Pan:

a) prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania – w sytuacjach określonych przepisami RODO w tym zakresie;

b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji – w tym profilowania („profilowanie” oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań);
 2. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.

Zobacz więcej

book, asia, children-1822474.jpg
Aktualności

„Mała książka – wielki człowiek”

Biblioteka szkolna po raz kolejny przystąpiła do kampanii prowadzonej przez Instytut Książki „Mała książka – wielki człowiek”, której celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci. Jednym z jej elementów są działania na rzecz najmłodszych uczniów, którzy

Skip to content