74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

Program wychowawczo – profilaktyczny               na rok szkolny 2022/2023.

Program został skonstruowany w oparciu o wyznaczone podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa  w roku szkolnym 2022/2023:

  • kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno;
  • ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
  • wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
  • udostępnianie kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy;
  • udzielanie wsparcia uczniom przybyłym z zagranicy, w szczególności z Ukrainy.

1.Profilaktyka uzależnień.

DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
Uświadamianie zagrożeń płynących                                  z uzależnień. Wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Rozwijanie zainteresowań uczniów. Kształtowanie odpowiedzialnej i dojrzałej postawy uczniów wobec środków psychoaktywnych. Minimalizowanie liczby uczniów zagrożonych uzależnieniami.Wychowawcy klas, psycholog, pedagog,Cały rok szkolny
Uzależnienie od nikotyny, szkodliwość palenia papierosów. E-papierosy – fakty i mity.  Używanie przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych.Wychowawcy klas przy współpracy pedagoga/ psychologa Wg planu wychowawczego klasy
Wskazywanie konsekwencji zagrożeń związanych                        z używaniem nowych substancji psychoaktywnych                      i środków zastępczych tzw. dopalaczy.Wychowawcy klas pedagog, psychologWg planu wychowawczego klasy
Psychospołeczne korelaty używania środków psychoaktywnych.  Psychoedukacja uczniów klas IV-VI. Zajęcia warsztatowe klasy VII-VIII. Psycholog,     pedagog we współpracy                     z wychowawcami klas.Wg planu wychowawczego klasy
Spotkanie z przedstawicielami Policji nt. konsekwencji prawnych używania substancji psychoaktywnych. Klasy VII – VIII.Pedagog, psychologRaz w roku szkolnym
Konsultacje dla rodzin, w których występuje zagrożenie uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Pedagog, psychologCały rok szkolny
Indywidualne konsultacje dla rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży.Pedagog, psychologCały rok szkolny

2. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
Przygotowanie do świadomego korzystania                      z informacji pochodzących z różnych źródeł medialnych (internet, reklama, gry komputerowe) – umiejętność segregowania  I krytycznego odbioru                                                      informacji.Wychowawcy klas, nauczyciel informatykiWg planu wychowawczego klasy, zajęcia lekcyjne wg planu
Bezpieczni w sieci – plakaty.Wychowawcy klasII semestr
„Zadbaj o dziecięcy mózg” edukacja dla uczniów i rodziców uczniów klas I-VIII (https://fdds.pl/)Wychowawcy klas, nauczyciele, psycholog, pedagog,Cały rok szkolny
„Cyfrowo bezpieczni” przekazanie wiedzy na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie  i mediach społecznościowych.Nauczyciele Wychowawcy klasCały rok szkolny
Hejt, cyberprzemoc, cyberbulling. Dziecko jako sprawca cyberprzemocy. Dziecko jako ofiara cyberprzemocy.Wychowawcy klas ze wsparciem pedagoga                         i psychologaWg planu wychowawczego klasy

3.Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i dyskryminacji.

DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
Kształtowanie prawidłowych postaw wobec życia jako największej wartości. Zmniejszenie ilości zachowań agresywnych wśród uczniów. Kształtowanie postawy tolerancji, szacunku oraz otwartości na innych. Kształtowanie postawy szacunku do tradycji, symboli narodowych i religijnych. Rozwijanie umiejętności społecznych np. empatii, asertywności, tolerancji i innych.Wychowawcy klas, nauczyciele, psycholog, pedagog,Cały rok szkolny
Szybka interwencja w przypadku zaistnienia zachowań agresywnych i przemocy: koncentracja uwagi na potencjalnych ofiarach wśród uczniów; podejmowanie działań interwencyjnych wobec szkolnych agresorów; reagowanie na arogancje i wulgaryzmy; stosowanie odpowiedniej gradacji kar.Wszyscy nauczycieleCały rok szkolny
Radzenie sobie z emocjami, stresem i zagrożeniem oraz własną i cudzą agresją: określenie cech wartościowego człowieka; poznanie mocnych i słabych stron własnych oraz rówieśników; poznanie zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich;  uczenie znaczenia pojęć tj. agresja, przemoc, asertywność, tolerancja, akceptacja itp.; procedury postępowania z uczniami agresywnymi.Wychowawcy klas, nauczyciele podczas zajęć lekcyjnych, psycholog/pedagogCały rok szkolny
Tolerancja i przyjaźń zamiast przemocy i agresji – plakaty w klasach Uczniowie we współpracy                          z wychowawcami klasX – XI
Gry i zabawy przeciwko agresji w klasach I-III.Nauczyciele  nauczania początkowego we współpracy                           z pedagogiem                         i psychologiemJeden raz                       w semestrze
Kształtowanie postaw tolerancji, szacunku oraz otwartości i akceptacji innych kultur, wyznań, narodowości. Przeciwdziałanie dyskryminacji.Uczniowie przygotowują lekcję wychowawczą we współpracy                            z wychowawcą klasy, pomoc pedagoga                              i psychologa.Wg planu wychowawczego klasy

4. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społ.

DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
Kształtowanie zasad kultury osobistej. Ukazywanie roli wychowawczej rodziny. Rozwijanie poczucia przynależności do grupy rodzinnej, społeczności lokalnej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej.Wychowawcy klas, nauczyciele, psycholog, pedagog,cały rok szkolny
Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia.Wychowawcy klasIX 2022 r.
Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi                     w szkole.Wychowawcy klasIX 2022 r.
Zaznajomienie uczniów z procedurami postępowania nauczycieli w sytuacjach trudnych                         i kryzysowych. Wychowawcy klasIX 2022 r.
Normy i zasady w naszym życiu. Zasady prawidłowego zachowania i postaw prospołecznych. Co to znaczy prawidłowo funkcjonować w relacjach z otoczeniem?Wychowawcy klasWg planu wychowawczego klasy
Uroczystości szkolne i środowiskowe jako formy kształtowania postaw szacunku do tradycji, symboli narodowych i religijnych. Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro                           i piękno. Sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.Wychowawcy klas, nauczyciele, psycholog, pedagog,Wg kalendarza szkolnego 2022/2023; wg planu wychowawczego klasy (wycieczki)  
Szkolny Klub Wolontariatu (hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska, WOŚP, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Schronisko dla psów „Azyl”, zbiórka nakrętek, słodyczy i zabawek).Alicja Wszołek, Joanna  Romantowska Samorząd UczniowskiCały rok szkolny

5. Rodzice są partnerami szkoły.

DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
Informowanie rodziców o bieżących wydarzeniach i uroczystościach szkolnych poprzez stronę internetową: umieszczanie informacji na stronie szkoły; opracowywanie notatek dotyczących uroczystości i imprez szkolnych, redagowanie notatek dotyczących wydarzeń z życia szkoły.Alicja Łysiak Adam Woźniak Alicja WszołekCały rok szkolny
Organizacja regularnych spotkań z rodzicami. Wspólne kształtowanie społeczności szkolnej. Indywidualne konsultacje dla opiekunów prawnych.Dyrektor nauczyciele, pedagog, psychologWg harmonogramu
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla rodzin uczniów. Indywidualna diagnoza potrzeb i form                           pomocy dla rodzin.Psycholog, pedagog, wychowawcaWg potrzeb cały rok szkolny
Organizacja wykładów i pogadanek dla rodziców  na temat prawidłowego rozwoju i potrzeb dziecka ze szczególnym uwzględnieniem motywacji do nauki i frekwencji oraz kształtowania właściwych norm moralnych.Wychowawcy klas, pedagog, psychologWg planów wychowawczych klas; zebrania klasowe

6. Promowanie zdrowego stylu życia.

DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad funkcjonowania w szkole w celu zapobiegania szerzenia się różnorodnych chorób.Wszyscy nauczycieleWrzesień 2022
Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich członków społeczności szkolnej na co dzień.Wszyscy nauczycielecCły rok szkolny
Nauka sposobów radzenia sobie ze stresem                    i sytuacjami trudnymi. Profilaktyka zdrowia psychicznego.Wychowawcy klas, pedagog, psychologWg planu wychowawczego klasy
Rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i rozwojem.Nauczyciel: przyrody, biologii, w-f.Raz w roku szkolnym
Promowanie zdrowego stylu życia – dyskusja na podstawie materiałów przygotowanych przez uczniów.Lekcja wychowawcza.Wg planu wychowawczego klasy
Kształtowanie nawyków higienicznych. PogadankaPielęgniarka szkolnaX/XI
Propagowanie zasad bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły, podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, w czasie wolnym, na wycieczkach.Wychowawcy klas IX/X
Zdrowie psychiczne. Psychoedukacja w klasach IV –  VIII m.in. omówienie zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania.PsychologWg harmonogramu.

7. Doradztwo zawodowe.

DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
Orientacja zawodowa. Zaznajomienie dzieci                      z klas I-VI z wybranymi zawodami oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy               i edukacji.Nauczyciele nauczania początkowego, wychowawcy klas, pedagog,Raz                                  w semestrze.
Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań                              i uzdolnień dzieci. Lekcja wychowawcza, podczas której uczniowie opowiadają o swoich pasjach.Wychowawcy                       i uczniowie.Wg planu wychowawczego klasy
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Klasy VII – VIII.Pedagog.Wg planu lekcji na rok 2022/2023.
Wsparcie w określaniu dalszej drogi edukacji poprzez: – lekcje wychowawcze poświęcone tematyce autoprezentacji, podejmowaniu decyzji – indywidualne porady i konsultacje w przypadku trudności w wyborze szkoły lub zawodu ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z chorobami przewlekłymi – współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną (badania i konsultacje zawodoznawcze).Wychowawcy klas, pedagogWg planu wychowawczego klasy, na bieżąco wg potrzeb.
Współpraca z innymi podmiotami w zakresie doradztwa poprzez: – zajęcia i spotkania ze specjalistami – udział w dniach otwartych szkół ponadpodstawowychWychowawcy klas VIII, pedagogWg planu wychowawczego klasy,

8. Kontynuacja działań zapobiegających absencji uczniów. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
Systematyczna kontrola zasadności nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych. Podejmowanie szybkich działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia dużej absencji ucznia. Spotkania zespołu nauczycieli z uczniem i rodzic.Wychowawcy klas, pedagog, psycholog.Cały rok
Organizowanie pomocy w nadrobieniu zaległości w nauce po dłuższej, uzasadnionej nieobecności ucznia.Nauczyciele przedmiotów.Cały rok.
Diagnozowanie poziomu umiejętności uczniów.   Planowanie działań wyrównujących braki w wiedzy.   Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku zmierzającego do przezwyciężenia trudności.   Dostosowanie wymagań do możliwości uczniów.   Przestrzegania zaleceń PPP oraz IPET – ów.   Motywowanie rodziców do jak największego zainteresowania pracą uczniów.   Rozwiązywanie wynikających na bieżąco problemów uczniów w nauce.   Współpraca nauczycieli w zespołach.Nauczyciele przedmiotów, pedagog, psychologCały rok.

9. Działania ułatwiające adaptację uczniom z Ukrainy do nowych warunków.

DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
Budowanie poczucia bezpieczeństwa poprzez: – informowaniu o wsparciu, które jest udzielane Ukrainie oraz bezpiecznym pobycie w Polsce; – dostosowanie informacji o aktualnej sytuacji                        w Ukrainie do wieku i możliwości percepcyjnych dzieci; – pełne włączenie uczniów z Ukrainy w życie szkoły oraz środowiska lokalnego.   Integrowanie społeczności klasowej i                      wewnątrzszkolnej – wyjaśnianie tradycji, obrzędów i ważnych dla obydwu krajów wydarzeń, kształtowanie tolerancji wobec różnych religii i kultur.   Udzielanie uczniom odpowiedniej pomocy                            i wsparcia – angażowanie uczniów szkoły                           w pomoc dzieciom Ukrainy; niwelowanie bariery językowej poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć nauki języka polskiego, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom                            w przypadku zaobserwowania takiej potrzeby.Wszyscy nauczyciele, psycholog,pedagogCały rok szkolny.

Opracował zespół:

1. Iwona Borowska

2. Wioletta Kraczkowska

3. Anna Kuźmińska

4. Józefa Kwiatkowska

5. Joanna Romantowska

Skip to content