74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

Program wychowawczo – profilaktyczny                                                  na rok szkolny 2023/2024.

Program został skonstruowany w oparciu o :

– wyznaczone podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa  w roku szkolnym 2023/2024:

 • wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu                                              u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra;
 • rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie                             z przedstawicielami branż;
 • podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także                                             z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie  wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny;
 • zachęcania uczniów do rozwijania aktywności fizycznej;
 • wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem  bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

– wyniki ankiety przeprowadzonej w szkole wśród uczniów – projekt „Młode Głowy”.

– konsultacje z rodzicami.

 1. Profilaktyka uzależnień.
DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
-uświadamianie zagrożeń płynących z uzależnień, -wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, -rozwijanie zainteresowań uczniów, -kształtowanie odpowiedzialnej i dojrzałej postawy uczniów wobec środków psychoaktywnych, -minimalizowanie liczby uczniów zagrożonych uzależnieniami, wychowawcy klas, psycholog, pedagog,cały rok szkolny
Uzależnienie od nikotyny, szkodliwość palenia papierosów. E-papierosy – fakty i mity.    Używanie przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych.    wychowawcy klas przy współpracy pedagoga/ psychologa wg planu wychowawczego klasy
Wskazywanie konsekwencji zagrożeń związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych tzw. dopalaczy.wychowawcy klas przy współpracy pedagoga/ psychologa wg planu wychowawczego klasy
Psychospołeczne korelaty używania środków psychoaktywnych.  Psychoedukacja uczniów klas IV-VI. Zajęcia warsztatowe klasy VII-VIII. psycholog/pedagog we współpracy z wychowawcami klas.wg planu wychowawczego klasy  
Konsultacje dla rodzin, w których występuje zagrożenie uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. pedagog, psychologcały rok szkolny
Indywidualne konsultacje dla rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży.pedagog, psychologcały rok szkolny

2. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
Przygotowanie do świadomego korzystania z informacji pochodzących z różnych źródeł medialnych (internet, reklama, gry komputerowe) – umiejętność segregowania i krytycznego odbioru informacji.wychowawcy klas, nauczyciel informatykiwg planu wychowawczego klasy, zajęcia lekcyjne wg planu
Jak widzisz i czujesz? Zajęcia dotyczące porównania relacji w życiu i w przestrzeni iluzorycznej.wychowawcy klas ze wsparciem psychologa i pedagoga.I semestr
Świat realny vs świat na instagramie i fb. Zdrowe używanie multimediów.wychowawcy klasII semestr
„Zadbaj o dziecięcy mózg” edukacja dla uczniów i rodziców uczniów klas I-VIII (https://fdds.pl/)wychowawcy klas, nauczyciele, psycholog, pedagog,cały rok szkolny
„Cyfrowo bezpieczni” przekazanie wiedzy na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie                 i mediach społecznościowych.Nauczyciele Wychowawcy klascały rok szkolny
Hejt, cyberprzemoc, cyberbulling. Dziecko jako sprawca cyberprzemocy. Dziecko jako ofiara cyberprzemocy.wychowawcy klas ze wsparciem pedagoga i psychologawg planu wychowawczego klasy
 • Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i dyskryminacji.
DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
Kształtowanie prawidłowych postaw wobec życia jako największej wartości. Zmniejszenie ilości zachowań agresywnych wśród uczniów. Kształtowanie postawy tolerancji, szacunku oraz otwartości na innych Rozwijanie umiejętności społecznych np. empatii, asertywności, tolerancji i innych.wychowawcy klas, nauczyciele, psycholog, pedagog,cały rok szkolny
Szybka interwencja w przypadku zaistnienia zachowań agresywnych i przemocy: koncentracja uwagi na potencjalnych ofiarach wśród uczniów; podejmowanie działań interwencyjnych wobec szkolnych agresorów; reagowanie na arogancje i wulgaryzmy; stosowanie odpowiedniej gradacji kar.wszyscy nauczycielecały rok szkolny
Radzenie sobie z emocjami, stresem i zagrożeniem oraz własną i cudzą agresją: określenie cech wartościowego człowieka; poznanie mocnych i słabych stron własnych oraz rówieśników; poznanie zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich;  uczenie znaczenia pojęć tj. agresja, przemoc, asertywność, tolerancja, akceptacja itp.; procedury postępowania z uczniami agresywnymi.  wychowawcy klas, nauczyciele podczas zajęć lekcyjnych, psycholog/pedagog, konsekwentne reakcje nauczycieli, pedagoga, psychologa, rówieśników na negatywne zachowania uczniów.cały rok szkolny
Przemoc rówieśnicza. Warsztaty dla klasy VII                        i VIII.specjaliści zatrudnienie w OPS we współpracy z psychologiem i pedagogiemIX – X
Gry i zabawy przeciwko agresji w klasach I-III.nauczyciele klas I – III  we współpracy z pedagogiem i psychologiemjeden raz w semestrze 
Kształtowanie postaw tolerancji, szacunku oraz otwartości i akceptacji innych kultur, wyznań, narodowości. Przeciwdziałanie dyskryminacji.wychowawcy klas, pomoc pedagoga i psychologa,wg planu wychowawczego klasy
 • Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw                                                  i respektowanie norm społecznych.       
DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
Kształtowanie zasad kultury osobistej, ukazywanie roli wychowawczej rodziny, rozwijanie poczucia przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej, wychowawcy klas, nauczyciele, psycholog, pedagog,cały rok szkolny
Przypomnienie o prawach i obowiązkach uczniawychowawcy klasIX/X
Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi w szkole.wychowawcy klasIX/X
Zaznajomienie uczniów z procedurami postępowania nauczycieli w sytuacjach trudnych i kryzysowych. wychowawcy klasraz w roku szkolnym
Normy i zasady w naszym życiu. Zasady prawidłowego zachowania i postaw prospołecznych. Co to znaczy prawidłowo funkcjonować w relacjach z otoczeniem?wychowawcy klaswg planu wychowawczego klasy
Uroczystości szkolne i środowiskowe jako formy kształtowania postaw szacunku do tradycji, symboli narodowych i religijnych. Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno. Sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.wychowawcy klas, nauczyciele, psycholog, pedagog,wg kalendarza szkolnego 2023/2024; wg planu wychowawczego klasy (wycieczki)  
Szkolny Klub Wolontariatu (hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska, WOŚP, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Schronisko dla psów „Azyl”).Alicja Wszołek samorząd uczniowskicały rok szkolny
 • Rodzice są partnerami szkoły.
DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
Informowanie rodziców o bieżących wydarzeniach i uroczystościach szkolnych poprzez stronę internetową: umieszczanie informacji na stronie szkoły; opracowywanie notatek dotyczących uroczystości i imprez szkolnych, redagowanie notatek dotyczących wydarzeń z życia szkoły.Alicja Łysiak Adam Woźniak Alicja Wszołekcały rok szkolny
Organizacja regularnych spotkań z rodzicami. Wspólne kształtowanie społeczności szkolnej. Indywidualne konsultacje dla opiekunów prawnych.Dyrektorzy, wszyscy nauczyciele, pedagog, psychologwg harmonogramu
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla rodzin uczniów. Indywidualna diagnoza potrzeb           i form pomocy dla rodzin.psycholog, pedagog, wychowawcawg potrzeb cały rok szkolny
Organizacja wykładów i pogadanek dla rodziców rozwijających kompetencje wychowawcze                        i opiekuńcze wg opracowanej tematyki.wychowawcy klas, pedagog, psychologwg planów wychowawczych klas; zebrania klasowe

 • Promowanie zdrowego stylu życia.
DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich członków społeczności szkolnej na co dzień.wszyscy nauczycielecały rok szkolny
Nauka sposobów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi. Profilaktyka zdrowia psychicznego.wychowawcy klas we współpracy z pedagogiem i psychologiem.  wg planu wychowawczego klasy
Rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i rozwojem.Nauczyciel: przyrody, biologi, w-f.raz w roku szkolnym
Promowanie zdrowego stylu życiauczniowie przygotowują lekcję wychowawczą we współpracy  z wychowawcą klasy, pomoc pedagoga i psychologa,wg planu wychowawczego klasy
Kształtowanie nawyków higienicznych. Pogadankapielęgniarka szkolnaX/XI
Propagowanie zasad bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły, podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, w czasie wolnym, na wycieczkach.wychowawcy klas  IX/X
Otwarcie o zdrowiu psychicznym Psychoedukacja w klasach IV –  VIII. Udział w projekcie „Młode Głowy” – promocja zdrowia psychicznego poprzez edukację dostosowaną do potrzeb dzieci i młodzieży,psycholog, pedagog, wychowawcy klaswg harmonogramu
 • Doradztwo zawodowe.
DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
Orientacja zawodowa. Zaznajomienie dzieci z klas I-VI z wybranymi zawodami oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji.nauczyciele nauczania początkowego, wychowawcy klas, pedagog,Jeden raz w semestrze
Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Lekcja wychowawcza podczas, której uczniowie opowiadają o swoich pasjach.uczniowie przygotowują lekcję wychowawczą                               z wychowawcą klasy,wg planu wychowawczego klasy
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Klasy VII – VIIIpedagogwg planu lekcji na rok 2023/2024
Wsparcie w określaniu dalszej drogi edukacji poprzez: – lekcje wychowawcze poświęcone tematyce autoprezentacji, podejmowaniu decyzji; – indywidualne porady i konsultacje w przypadku trudności w wyborze szkoły lub zawodu ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z chorobami przewlekłymi; – współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną (badania i konsultacje zawodoznawcze); – wycieczki do zakładów pracywychowawcy klas, pedagogwg planu wychowawczego klasy, na bieżąco wg potrzeb
Współpraca z innymi podmiotami w zakresie doradztwa poprzez: – zajęcia i spotkania ze specjalistami – udział w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych  wychowawcy klas VIII pedagogwg planu wychowawczego klasy,  
 • Kontynuacja działań zapobiegających absencji uczniów. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.
DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
Systematyczna kontrola zasadności nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych. Podejmowanie szybkich działań interwencyjnych  w przypadku stwierdzenia dużej absencji ucznia. Spotkania zespołu nauczycieli wraz z uczniem                           i rodzicami.wychowawcy klas, pedagog, psycholog.cały rok szkolny
Organizowanie pomocy w nadrobieniu zaległości w nauce po dłuższej, uzasadnionej absencji ucznia.Nauczyciele przedmiotówcały rok.
Diagnozowanie poziomu umiejętności uczniów.   Planowanie działań wyrównujących braki w wiedzy.   Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku zmierzającego do przezwyciężenia trudności.   Dostosowanie wymagań do możliwości uczniów.   Przestrzegania zaleceń PPP oraz IPET – ów.   Motywowanie rodziców do jak największego zainteresowania pracą uczniów.   Rozwiązywanie wynikających na bieżąco problemów uczniów w nauce.   Współpraca nauczycieli w zespołach.Nauczyciele przedmiotów, pedagog, psychologcały rok

Opracował zespół:

1. Iwona Borowska

2. Anna Kuźmińska

3. Karolina Iwaszkiewicz

Skip to content