74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

na rok szkolny 2021/2022.

Program został skonstruowany w oparciu o wyznaczone podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa  w roku szkolnym 2021/2022: wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, wzmocnienie edukacji patriotycznej; historycznej i ekologicznej, zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w związku z pandemią COVID – 19.

  1. Profilaktyka uzależnień.
DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
-uświadamianie zagrożeń płynących z uzależnień, -wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, -rozwijanie zainteresowań uczniów, -kształtowanie odpowiedzialnej i dojrzałej postawy uczniów wobec środków psychoaktywnych, -minimalizowanie liczby uczniów zagrożonych uzależnieniami, wychowawcy klas, psycholog, pedagog,cały rok szkolny
Uzależnienie od nikotyny, szkodliwość palenia papierosów. E-papierosy – fakty i mity.    Używanie przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych.    uczniowie przygotowują lekcję wychowawczą we współpracy  z wychowawcą klasy, pomoc pedagoga i psychologa,wg planu wychowawczego klasy
Wskazywanie konsekwencji zagrożeń związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych tzw. dopalaczy.wychowawcy klas przy współpracy pedagoga/ psychologa wg planu wychowawczego klasy
Narkotyki w opinii młodzieży z całego świata. Zajęcia warsztatowe klas VII i VIIIpsycholog/pedagogwg planu wychowawczego klasy
Psychospołeczne korelaty używania środków psychoaktywnych.  Psychoedukacja uczniów klas IV-VI. Zajęcia warsztatowe klasy VII-VIII. Psycholog/pedagog we współpracy z wychowawcami klas.wg planu wychowawczego klasy  
Spotkanie z przedstawicielami Policji nt. konsekwencji prawnych używania substancji psychoaktywnych. Klasy VII – VIII  pedagog, psycholograz w roku szkolnym
Konsultacje dla rodzin, w których występuje zagrożenie uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. pedagog, psychologcały rok szkolny
Indywidualne konsultacje dla rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży.pedagog, psychologcały rok szkolny

2. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
Przygotowanie do świadomego korzystania z informacji pochodzących z różnych źródeł medialnych (internet, reklama, gry komputerowe) – umiejętność segregowania i krytycznego odbioru informacji.wychowawcy klas, nauczyciel informatykiwg planu wychowawczego klasy, zajęcia lekcyjne wg planu
Bezpieczni w sieci – plakaty.wychowawcy klasII semestr
„Zadbaj o dziecięcy mózg” edukacja dla uczniów i rodziców uczniów klas I-VIII (https://fdds.pl/)wychowawcy klas, nauczyciele, psycholog, pedagog,cały rok szkolny
„Cyfrowo bezpieczni” przekazanie wiedzy na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.Nauczyciele Wychowawcy klascały rok szkolny
Wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z mediów w celu zapobiegania zjawiskom cyberprzemocy, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć lekcyjnych odbywających się online oraz spotkań na różnego rodzaju platformach i komunikatorach.    uczniowie przygotowują lekcję wychowawczą we współpracy  z wychowawcą klasy, pomoc pedagoga i psychologa,wg planu wychowawczego klasy
Hejt, cyberprzemoc, cyberbulling. Dziecko jako sprawca cyberprzemocy. Dziecko jako ofiara cyberprzemocy.wychowawcy klas ze wsparciem pedagoga i psychologawg planu wychowawczego klasy
  • Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i dyskryminacji.
DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
-kształtowanie prawidłowych postaw wobec życia jako największej wartości, -zmniejszenie ilości zachowań agresywnych wśród uczniów, -kształtowanie postawy tolerancji, szacunku oraz otwartości na innych, -kształtowanie postawy szacunku do tradycji, symboli narodowych i religijnych, -rozwijanie umiejętności społecznych np. empatii, asertywności, tolerancji i innych.wychowawcy klas, nauczyciele, psycholog, pedagog,cały rok szkolny
Szybka interwencja w przypadku zaistnienia zachowań agresywnych i przemocy: koncentracja uwagi na potencjalnych ofiarach wśród uczniów; podejmowanie działań interwencyjnych wobec szkolnych agresorów; reagowanie na arogancje i wulgaryzmy; stosowanie odpowiedniej gradacji kar.wszyscy nauczycielecały rok szkolny
Radzenie sobie z emocjami, stresem i zagrożeniem oraz własną i cudzą agresją: określenie cech wartościowego człowieka; radzenie sobie z własnymi emocjami; poznanie mocnych i słabych stron własnych oraz rówieśników; poznanie zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich;  uczenie znaczenia pojęć tj. agresja, przemoc, asertywność, tolerancja, akceptacja itp.; procedury postępowania z uczniami agresywnymi.  wychowawcy klas, nauczyciele podczas zajęć lekcyjnych, psycholog/pedagog, konsekwentne reakcje nauczycieli, pedagoga, psychologa, rówieśników na negatywne zachowania uczniów.cały rok szkolny
Tolerancja i przyjaźń zamiast przemocy i agresji – plakaty w klasach uczniowie we współpracy z wychowawcami klasX – XI
Gry i zabawy przeciwko agresji w klasach I-III.nauczyciele  nauczania początkowego we współpracy z pedagogiem i psychologiemjeden raz w semestrze 
Kształtowanie postaw tolerancji, szacunku oraz otwartości i akceptacji innych kultur, wyznań, narodowości. Przeciwdziałanie dyskryminacji.uczniowie przygotowują lekcję wychowawczą we współpracy  z wychowawcą klasy, pomoc pedagoga i psychologa,wg planu wychowawczego klasy
  • Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw                                                  i respektowanie norm społecznych.       
DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
-kształtowanie zasad kultury osobistej, -ukazywanie roli wychowawczej rodziny, -rozwijanie poczucia przynależności do grupy rodzinnej, społeczności lokalnej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej, wychowawcy klas, nauczyciele, psycholog, pedagog,cały rok szkolny
Zapoznanie z prawami i obowiązkami uczniawychowawcy klasraz w roku szkolnym
Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi w szkole.wychowawcy klasraz w roku szkolnym
Zaznajomienie uczniów z procedurami postępowania nauczycieli w sytuacjach trudnych i kryzysowych. wychowawcy klasraz w roku szkolnym
Normy i zasady w naszym życiu. Zasady prawidłowego zachowania i postaw prospołecznych. Co to znaczy prawidłowo funkcjonować w relacjach z otoczeniem?wychowawcy klaswg planu wychowawczego klasy
Uroczystości szkolne i środowiskowe jako formy kształtowania postaw szacunku do tradycji, symboli narodowych i religijnych.wychowawcy klas, nauczyciele, psycholog, pedagog,wg kalendarza szkolnego 2021/2022  
Szkolny Klub Wolontariatu (hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska, WOŚP, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Schronisko dla psów „Azyl”, zbiórka nakrętek, słodyczy i zabawek).Alicja Wszołek samorząd uczniowskicały rok szkolny
  • Rodzice są partnerami szkoły.
DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
Informowanie rodziców o bieżących wydarzeniach i uroczystościach szkolnych poprzez stronę internetową: umieszczanie informacji na stronie szkoły; opracowywanie notatek dotyczących uroczystości i imprez szkolnych, redagowanie notatek dotyczących wydarzeń z życia szkoły.Alicja Łysiak Adam Woźniak Alicja Wszołekcały rok szkolny
Organizacja regularnych spotkań z rodzicami. Wspólne kształtowanie społeczności szkolnej. Indywidualne konsultacje dla opiekunów prawnych.Dyrektor wszyscy nauczyciele, pedagog, psychologwg harmonogramu
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla rodzin uczniów. Indywidualna diagnoza potrzeb i form pomocy dla rodzin.psycholog, pedagog, wychowawcawg potrzeb cały rok szkolny
Organizacja wykładów i pogadanek dla rodziców wg opracowanej tematyki uwzględniającej prawidłowy rozwój i potrzeby dziecka ze szczególnym uwzględnieniem motywacji do nauki i frekwencji. Korzystanie z form online do komunikacji z opiekunami prawnymi. wychowawcy klas, pedagog, psychologwg planów wychowawczych klas
  • Promowanie zdrowego stylu życia.
DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
Zaznajomienie uczniów i opiekunów prawnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych.   Pogadanki w klasach, dostęp do informacji na stronie internetowej szkoły. wszyscy nauczycieleWrzesień 2021         cały rok szkolny
Jak dbać o zdrowie psychiczne w czasie pandemii?Wychowawcy klas Pedagog/psychologwg potrzeb
Nauka sposobów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zdalnego i pojawiających się problemów uczniów i rodziców. Profilaktyka zdrowia psychicznego.wychowawcy klas we współpracy z pedagogiem i psychologiem.  wg planu wychowawczego klasy
Rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i rozwojem.Nauczyciel: przyrody, biologi, w-f.raz w roku szkolnym
Promowanie zdrowego stylu życiauczniowie przygotowują lekcję wychowawczą we współpracy  z wychowawcą klasy, pomoc pedagoga i psychologa,wg planu wychowawczego klasy
Kształtowanie nawyków higienicznych. Pogadankapielęgniarka szkolnaX/XI
Propagowanie zasad bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły, podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, w czasie wolnym, na wycieczkach.wychowawcy klas  IX/X
Zdrowie psychiczne. Psychoedukacja w klasach IV i VIII m.in. omówienie zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania.psychologwg harmonogramu
  • Doradztwo zawodowe.
DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
Orientacja zawodowa. Zaznajomienie dzieci z klas I-VI z wybranymi zawodami oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji.nauczyciele nauczania początkowego, wychowawcy klas, pedagog,Jeden raz w semestrze
Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Lekcja wychowawcza podczas, której uczniowie opowiadają o swoich pasjach.uczniowie przygotowują lekcję wychowawczą                               z wychowawcą klasy, pomoc pedagoga                       i psychologawg planu wychowawczego klasy
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Klasy VII – VIIIpedagogwg planu lekcji na rok 2021/2022
Wsparcie w określaniu dalszej drogi edukacji poprzez: – lekcje wychowawcze poświęcone tematyce autoprezentacji, podejmowaniu decyzji – indywidualne porady i konsultacje w przypadku trudności w wyborze szkoły lub zawodu ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z chorobami przewlekłymi – współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną (badania i konsultacje zawodoznawcze).wychowawcy klas, pedagogwg planu wychowawczego klasy, na bieżąco wg potrzeb
Współpraca z innymi podmiotami w zakresie doradztwa poprzez: – zajęcia i spotkania ze specjalistami – udział w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych – organizacja Dnia otwartego w szkole – oferta szkół ponadpodstawowychwychowawcy klas VIII pedagogwg planu wychowawczego klasy,  
  • Kontynuacja działań zapobiegających absencji uczniów. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.
DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
Systematyczna kontrola zasadności nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych. Podejmowanie szybkich działań interwencyjnych  w przypadku stwierdzenia dużej absencji ucznia. Spotkania zespołu nauczycieli wraz z uczniem                           i rodzicami.wychowawcy klas, pedagog, psycholog.cały rok szkolny
Rozeznanie efektów nauki zdalnej w roku szkolnym 2021/2022.Nauczyciele przedmiotówI semestr
  • Przeciwdziałanie skutkom długotrwałej izolacji związanej z pandemią. Wyrównywanie zaległości w nauce powstałych w czasie nauczania zdalnego.
DZIAŁANIAREALIZATORZYTERMIN
Diagnozowanie poziomu umiejętności uczniów.   Planowanie działań wyrównujących braki w wiedzy.   Zorganizowanie pomocy w małych grupach.   Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku zmierzającego do przezwyciężenia trudności.   Dostosowanie wymagań do możliwości uczniów.   Przestrzegania zaleceń PPP oraz IPET – ów.   Motywowanie rodziców do jak największego zainteresowania pracą uczniów.   Rozwiązywanie wynikających na bieżąco problemów uczniów w nauce.   Współpraca z innymi nauczycielami w zespołach.Wszyscy nauczyciele, pedagog, psychologCały rok szkolny

Opracował zespół:

1. Anna Kuźmińska

2. Iwona Borowska

3. Józefa Kwiatkowska

4.  Artur Frydrych

Skip to content