74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

,Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolność innych,

dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać,

że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.”

  1. Prawa ucznia wywodzące się z Konwencji o Prawach Dziecka

Uczeń ma prawo do:

–        znajomości swoich praw;

–        dochodzenia swoich praw;

–        nauki i informacji z różnych źródeł;

–        wypoczynku i czasu wolnego;

–        równego traktowania wobec prawa;

–        ochrony przed poniżającym karaniem i traktowaniem oraz wszelkimi formami przemocy  fizycznej i psychicznej;

–        ochrony prywatności w zakresie życia osobistego, korespondencji;

–        wyrażania własnych poglądów;

–        swobody myśli, sumienia i wyznania;

–        swobodnego zrzeszania się;

–        ochrony zdrowia;

–        odpowiedniego poziomu życia;

  1. Zadania i obowiązki Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

–        zapoznanie się i znajomość przepisów prawa, na podstawie których działa;

–        przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia;

–        popularyzowanie praw ucznia wśród społeczności szkolnej;

–        współpraca z samorządem uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia;

–        przestrzeganie przepisów dotyczących praw ucznia;

–        dokumentowanie swoich działań;

–        współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem;

  1. Ogólne zasady dotyczące wyboru i pracy Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:

–        wybór rzecznika inicjuje SU i rada pedagogiczna;

–        funkcja rzecznika jest dobrowolna;

–        rzecznik pełni swoją funkcję przez 1 rok;

–        rzecznikiem może być każdy członek rady pedagogicznej lub uczeń;

–        funkcja rzecznika może być pełniona wielokrotnie.

  1. Wybory Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

–        Rzecznik wybierany jest przez społeczność uczniowską spośród wytypowanych osób, po uzyskaniu ich zgody;

–        wybory są:

  1. a) tajne – każdy ma prawo do tajności swojego wyboru;
  2. b) powszechne – każdy uczeń jest w równej mierze uprawniony do głosowania;
  3. c) bezpośrednie – uczeń sam osobiście uczestniczy w wyborach;

–        wybory inicjowane są przez SU

–        kandydatury podane są przez SU, radę rodziców i radę pedagogiczną;

–        rada pedagogiczna i rada rodziców mogą odstąpić od podawania kandydatów;

–        funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia może objąć uczeń lub nauczyciel;

–        przedstawienie kandydatów następuje w kampanii wyborczej;

–        kampanię wyborczą przeprowadzają kandydaci pod nadzorem Komisji Wyborczej wyłonionej spośród SU i przedstawiciela rady pedagogicznej;

–        wybory rzecznika odbywają się w II połowie września (dokładny termin ustala SU)

–        stanowisko rzecznika obejmuje kandydat, który uzyskał największą ilość głosów (nauczyciel lub uczeń);

–        w przypadku jednakowej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie;

–        głosy oddawane są na 1 kandydata – nauczyciela lub ucznia;

–        za przeprowadzenie wyborów odpowiedzialna jest Komisja Wyborcza SU;

–        Komisja Wyborcza SU wybiera spośród siebie Komisję Skrutacyjną (liczącą oddane głosy);

–        wyniki wyborów Komisja Wyborcza ogłasza na tablicy SU w dniu wyborów;

–        rzecznik jest powoływany przez dyrektora szkoły;

–        wręczenie aktu powołania odbywa się w obecności przedstawicieli SU i rady pedagogicznej;

  1. Rezygnacja/ odwołanie Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

–        rzecznik może zrezygnować z pełnienia funkcji z ważnych dla niego powodów;

–        rzecznik może być odwołany z pełnionej funkcji przez dyrektora szkoły na wniosek SU, rady pedagogicznej lub rady rodziców;

–        decyzję o odwołaniu rzecznika podejmuje dyrektor w porozumieniu z SU, radą pedagogiczną i radą rodziców;

–        gdy rzecznik przestaje być członkiem społeczności szkolnej, zrezygnował lub został odwołany z funkcji, przeprowadza się dodatkowe wybory w terminie ustalonym przez SU;

–        kandydatami w wyborach uzupełniających są::

            * nauczyciele, jeżeli zrezygnował / odwołany został nauczyciel,

            * uczniowie, jeżeli zrezygnował / odwołany został uczeń

Skip to content