74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1

Rodzicielski organ Szkoły nosi nazwę Rada Rodziców  Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy.

§ 2

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. B.Chrobrego w Niemczy określa:

1.                cele i zadania Rady Rodziców,

2.                organizację ogółu rodziców i Rady Rodziców,

3.                tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców,

4.                wybory do organów Rady Rodziców i tryb odwołania,

5.                kompetencje Rady Rodziców oraz jej organów wewnętrznych,

6.                ramowy plan pracy rady i jej  organów,

7.                zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady

8.                ramowy preliminarz wydatków rady,

9.                obsługa księgowo – rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców,

10.           postanowienia końcowe.

Rozdział II

Cele i zadania rady rodziców

§ 3

1.  Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz  podejmowanie działań 

     zmierzających do doskonalenia statutowej  działalności szkoły, a także wnioskowanie do  

     organów szkoły w tym zakresie spraw.

2. Współdziałanie z dyrektorem szkoły, z wicedyrektorami oraz radą pedagogiczną 

     w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowawczym i 

     profilaktycznym szkoły, z organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla

     szkoły i rodziców.

3.  Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

§ 4

 Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

1.                pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

2.                gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad wydatkowania tych funduszy,

3.                zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

          a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i klasie,

          b) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów,  

              trudności lub innych problemów,

          c) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

d) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły;

4.                występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu nadzoru pedagogicznego, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

Rozdział III

Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców

§ 5

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców 

    klasy.

2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „klasową radę rodziców” składającą się z 

    trzech osób.

3. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie /w głosowaniu tajnym/ jednego przedstawiciela

   do Rady Rodziców szkoły.

4. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie:

    prezydium rady rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady rodziców

5. Prezydium na pierwszym posiedzeniu, po plenarnym zebraniu Rady Rodziców, wybiera  

    spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 6

1.                Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok szkolny, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Rozdział IV

Tryb  podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne.

§ 7

1.      Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

2.      Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

3.      Uchwały są protokołowane w Księdze Protokołów Rady Rodziców szkoły.

    4.  Za Księgę Protokołów Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada   

         Sekretarz.

Rozdział V

Wybory do organów Rady Rodziców i tryb odwoływania.

§ 8

1. Wybory do prezydium Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym,

    z wyjątkiem komisji rewizyjnej.

2. Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych   

   dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją zgodę na  

   kandydowanie.

3. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników 

    prawomocnego zebrania wyborczego.

4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim

    posiedzeniu.

6. Ustala się następujący porządek obrad zebrania sprawozdawczo- wyborczego Rady 

    Rodziców:

1.     wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

2.     sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,

         3. sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie / lub nie udzielenie / 

             absolutorium ustępującemu organowi,

 4. informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki.

          5. ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły

              i organizacji,

  6. plenarna dyskusja programowa,

7.  uchwalenie wniosków programowo – organizacyjnych do działalności Rady     

     Rodziców w następnej kadencji,

8. wybory nowych organów Rady Rodziców:

a) ustalenie przez Komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie 

    prawomocności zebrania,

b) przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów

c) głosowanie,

d) ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego Komisji wyborczej;

 9. wolne głosy i wnioski.

§ 9

1. Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w § 6, 

    z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie komisji 

   rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium, lecz jedynie wnioski pokontrolne.

Rozdział VI

Kompetencje Rady Rodziców oraz jej organów wewnętrznych

§10

1.W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

        a) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły    

        b) Uchwalanie w porozumieniu z rada pedagogiczną szkolnego programu profilaktyki 

        c) Uchwalanie regulaminu swojej działalności

3. Do kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców należy:

        a) Delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

             stanowisko dyrektora szkoły

         b)  Możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły lub 

              placówki, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny

              z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły

         c ) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły   

d)                  Opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji

 e) Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela

          f) Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego 

              nauczyciela za okres stażu

           g) Propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć 

               wychowania fizycznego

            h) Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu   nauczania

4. Rada pedagogiczna i dyrektor szkoły zobowiązani są zasięgnąć opinii przedstawicieli    

    rodziców i uczniów w następujących sprawach:

1.                statutu szkoły

2.                oceny działalności szkoły,

3.                planu pracy edukacyjnej, projektu i realizacji budżetu szkoły,

4.                organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

5.                innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

6.                regulaminu samorządu uczniowskiego,

7.                  organizacji działających w szkole.

5. Prezydium Rady Rodziców

a)                Prezydium Rady Rodziców jest ogniwem wykonawczym realizującym przyjęty przez Radę Rodziców Szkoły plan działania.

b)                Do podstawowych zadań Prezydium należy:

•                    bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,

•                    realizacja planu finansowego Rady oraz podejmowanie decyzji o jego zmianach,

•                    wykonywanie uchwał Rady,

•                    powoływanie i nadzór nad pracami komisji utworzonych w celu wydania    opinii  w sprawach przytoczonych w kompetencjach Rady,

•                    zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady,

•                    reprezentowanie Rady i ogółu rodziców wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz,

•                    przygotowanie i przedstawienie rocznego sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Rodziców,

§ 11

Zakres kompetencji funkcyjnych członków Rady Rodziców

1. Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców i jego zastępcy jest:

1.                  dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań zawartych w § 3,

2.                  opracowanie planów działalności na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń klasowych Rad Rady Rodziców,

3.                  współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców w celu realizacji planu pracy,

4.                  zwoływanie, prowadzenie zebrań Rady Rodziców tj. Ogólnego Zebrania Rodziców oraz Prezydium Rady Rodziców,

5.                  kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców

6.                  określanie zadań dla komisji problemowych,

1.                ścisłe współdziałanie z dyrekcją Szkoły Podstawowej, radą pedagogiczną,

2.                reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

2. Do zadań Sekretarza Rady Rodziców należy:

a)                  opracowanie i realizacja harmonogramu działań Rady Rodziców,

b)                 przygotowanie zebrań Prezydium i Ogólnego Zebrania Rodziców,

c)                  prowadzenie dokumentacji i korespondencji, .

d)                 przygotowanie protokołu z posiedzeń

e)                  prawidłowe przechowywanie całości dokumentacji Rady Rodziców,

3. Do zadań Skarbnika Rady Rodziców należy:

1.                prowadzenie dokumentacji kasowo – księgowej,

2.                prowadzenie całokształtu działalności finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

3.                 wykonywanie sprawozdań z działalności finansowej i przedkładanie ich ogólnemu zebraniu rodziców.

Rozdział VII

Ramowy plan pracy rady rodziców i jej organów.

§ 12

1                   . Posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz na    

    kwartał w roku szkolnym.

2                   . Zebranie Rady Rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek : 

    klasowych rad rodziców lub na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej czy

    Samorządu Uczniowskiego – złożony do prezydium Rady Rodziców.

§ 13

1.                Prezydium rady rodziców obraduje nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.                Na posiedzenie prezydium można zaprosić dyrektora szkoły i inne osoby.

3.                  Posiedzenia prezydium Rady Rodziców są protokołowane w Księdze Protokołów   Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.

§ 14

1. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed posiedzeniami sprawozdawczo – wyborczymi Rady Rodziców.

2. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium 

Rady Rodziców, rady rodziców klasy lub dowolnej grupy rodziców.

3.Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną

i są przedstawiane na posiedzeniu sprawozdawczo – wyborczym Rady Rodziców, prezydium

 Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

§ 15

Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.

§ 16

1.                  Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych     rodziców, klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy.

2.                Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.

Rozdział VIII

Zasady gromadzenia funduszy rady rodziców.

                                                                      § 17

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły

 z następujących źródeł:

•                    ze składek rodziców;

•                    z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium rady;

•                    z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców i mieszkańców środowiska szkoły;

•                    z działalności gospodarczej;

•                    z innych źródeł.

§ 18

1. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu Rady Rodziców.

2. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

3. W przypadku trudnej sytuacji materialnej, rodzice mogą sami zadeklarować kwotę składki na rzecz Rady Rodziców.

§ 19

1.                Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców na bieżący rok” zatwierdzonego każdorazowo przez Radę Rodziców.

2.                 Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym    „Ramowym preliminarzem wydatków Rady Rodziców”.

Rozdział IX

Ramowy preliminarz wydatków rady rodziców

A. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się następująco:

§ 20

1.                  Środki zebrane ze składek rodziców są do dyspozycji Prezydium Rady Rodziców.

2.                  Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:

•                    pomoc materialna dla dzieci w szczególnej sytuacji losowej z przeznaczeniem

               na dożywianie, odzież, podręczniki;

•                    dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym Szkoły,

               np.: Festyny, Dzień Sportu, Dzień Ucznia, finały szkolne olimpiad i konkursów               

               przedmiotowych, sportowych itp.

•                    finansowanie własnych projektów Rady Rodziców np. doposażenie szkoły

               w pomoce dydaktyczne, doposażenie świetlicy i biblioteki szkolnej

B. Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł:

1.                Środki te mogą być wydatkowane na:

•                     dofinansowanie celów ustalonych w § 4,

•                    finansowanie własnych projektów Rady Rodziców

    2. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzeń

        czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady   

        Rodziców. W takim wypadku prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować 

        środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.

Rozdział X

Obsługa księgowo – rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

§ 21

1.                Do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem – prezydium wyznacza przewodniczącą i skarbnika Rady Rodziców.

2.                Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy

w celu przechowywania w nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat.

3.                Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

4.                Do obsługi rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego upoważnia się przewodniczącego i skarbnika Rady Rodziców.

Rozdział XI

     Postanowienia końcowe

§ 22

1.                W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły – Rada Rodziców szkoły zaprasza na swoje zebrania plenarne dyrektora szkoły.

2.                Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w § 3 pkt. 3 niniejszego regulaminu.

3.                W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez radę pedagogiczną – prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

4.                W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego

          z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia   

          wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia – prezydium rady rodziców

          ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

§ 23

1.                Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium Rady Rodziców jak

i członkowie Komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.

2.                Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej

w rozdziale V tego regulaminu.

§ 24

1.                Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

RADA RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. B.CHROBREGO

W NIEMCZY

Regulamin uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 04.12.2013 r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

                                                               Przewodnicząca  Rady  Rodziców

Skip to content