74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024

Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Niemczy

PŁASZCZYZNA – ZARZĄDZANIE

ZadanieSposób realizacjiOdpowiedzialniTermin
Opieka nad nowymi nauczycielamiwysłanie pakietu powitalnego (podstawowe informacje o szkole, kto za co odpowiada, procedury postępowania),przydział nauczyciela opiekuna (oprowadzenie po szkole, wyjaśnienie wątpliwości itd.)wyznaczeni nauczycielecały rok
Spis szkolnych programów nauczaniaprzysłanie wypełnionej tabeli do dyrektoraNauczyciele, wicedyrektor7 września
Spis kółek wraz z terminamiprzesłanie dyrektorowi do umieszczenia na stronie internetowej szkoły zebranego od nauczycieli spisuNauczyciele, wicedyrektor7 września
Plany dydaktyczne     „Plany dydaktyczne 2023/2024”, w nazwie wpisujemy: nazwisko nauczyciela, przedmiot i klasę/klasywszyscy nauczyciele  15 września
Klasowe plany pracy wychowawczejmuszą uwzględniać: program wychowawczo-profilaktyczny, edukację zawodoznawczą, rekomendacje ze sprawozdania z pracy zespołu nauczycieli uczących w tej samej klasie .wychowawcy klas15 września
Plan pracy biblioteki, pedagoga, psychologa, samorządu uczniowskiego, świetlicyDo oddania do dyrektora: plany dydaktyczne, plan pracy pedagoga i psychologa zgodnie z tabelą od dyrektora (nazwisko i funkcja)bibliotekarz, opiekun samorządu uczniowskiego, psycholog, pedagog15 września
Dzienniki i arkusze ocenwychowawcy wpisują plan zajęć swojej klasy do dziennika do 1 września,grupy wirtualne uzupełniają nauczyciele danego przedmiotu do 2 września,w dzienniku / na liście z telefonami musi znajdować się numer do obojga opiekunów( jeżeli jest taka możliwość );listę rodziców z numerami telefonów należy dostarczyć nauczycielom WF-u i do sekretariatu (po jednej kopii),  wychowawcy zaznaczają w dzienniku elektronicznym obecność rodzica na wywiadówkach na podstawie listy z podpisamiwychowawcy klas         
Uczniowie powracający zza granicy i uczniowie cudzoziemcywychowawca sprawdza, czy uczeń ma uzupełnione w polskim arkuszu wszystkie przedmioty, przy wątpliwościach kontaktuje się z dyrektoremwychowawcycały rok
Teczki wychowawcyprotokoły z zebrań z rodzicami, opinie/orzeczenia z poradni, plan godzin wychowawczych, materiały związane z wycieczkami – lista uczestników, zgody rodziców, regulaminy, aktualna lista telefonów i adresów uczniów,powiadomienie podpisane przez rodzica o zagrożeniu oceną niedostateczną,lista z podpisami rodziców o zapoznaniu się z wymaganiami edukacyjnymi / trybem uzyskania oceny wyższej niż przewidywana / sprawdzaniem osiągnięć edukacyjnych ze wszystkich przedmiotów (zebranie we wrześniu),   zgoda na publikację wizerunku w mediach, RODO – podpisana informacja,rozliczenie wycieczek (dokumenty są przechowywane w teczce wychowawcy do ukończenia klasy VIII przez ucznia)wychowawcy klas15 września cały rok
Realizacja podstawy programowej – zastępstwaosoba idąca na zastępstwo realizuje przedmiot nieobecnego nauczyciela (materiał otrzymany lub swój),nauczyciel na zastępstwie może ocenić ucznia, jeśli uczy danego przedmiotu; każdy nauczyciel może wpisywać oceny, plusy i minusy za brak pracy na lekcji,nauczyciel nieuczący WF-u na zastępstwie nie może prowadzić lekcji WF-u na sali (może zrobić edukację prozdrowotną)wszyscy nauczyciele      cały rok
Zespoły w szkolewybór przewodniczących zespołów przedmiotowych:  nauczycieli świetlicy, psychologów i pedagogów, nauczycieli współorganizujących – zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznejDyrektor wszyscy nauczycieledo 15 września
Zespoły ds. rekrutacji  klasy I szkoły podstawowej – przewodniczący: A. Kuźmińska członkowie: J. Gryzło, J. Konopka (przydział uczniów do klas, wywieszanie list)Dyrektor J. Konopka J. GryzłoZgodnie z harmonogramem rekrutacji
Zespół regulaminowyaktualizacja zgodnie ze zmianami w przepisachM. Kuźniar J. Prokop G. Gąsiorowska E.Nowak  Cały rok. Wg potrzeb
Zespół wychowawczyprzygotowanie informacji dla wychowawców i nauczycieli,przeprowadzanie rozmowy wstępnej z uczniem i rodzicami,pakiet powitalny (21 maja Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej – przeprowadzenie lekcji na temat kultury krajów, z których wywodzą się uczniowie cudzoziemscy)Wychowawcy klas21 maja
Wnioski o rozpoczęcie stażu, plany rozwoju zawodowego nauczycieli  Wnioski skierowane do dyrektora szkoły do 14 września wraz z planem rozwoju zawodowego, nauczyciel stażysta nie składa wniosku.  zainteresowani nauczyciele  wrzesień 2023
Przygotowanie do zakończenia awansu zawodowego  sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu zawodowego przekazuje się wydrukowane do sekretariatu szkoły do 7 lipca,spotkanie z dyrektorem szkoły przed egzaminem lub rozmową kwalifikacyjną, przedstawienie dokumentacji,przygotowanie dokumentacji w terminach i w sposób zgodny z przepisamizainteresowani nauczyciele dyrektorCały rok
Samoocena pracy nauczycieliprzesłana dyrektorowi za cały rok do końca czerwcawszyscy nauczycieleRok szkolny
Plan dyżurów nauczycieli dla rodziców, godziny pracy psychologa, pedagoga, bibliotekitabela z tygodniowymi dyżurami dla rodziców – nauka w szkole,tabela z tygodniowymi dyżurami dla rodziców w razie wprowadzenia nauki online (przesłanie e-mailem na adres dyrektora)Wicedyrektor , nauczycieleDo 15 września
Egzamin po klasie VIIIwychowawca do 10 września wysyła pedagogowi listę uczniów z opiniami, pedagog porównuje ją ze swoimi informacjami,rada poświęcona dostosowaniom – listopad,zebranie deklaracji na temat j. obcego – do końca września,szkolenie z procedur egzaminu dla rodziców klas VIII, informacja o możliwych dostosowaniach, wychowawcy klas VIII – informacja o możliwych dostosowaniach na egzaminie, przypomnienie na zebraniach we wrześniu,powołanie komisji egzaminacyjnych,   sprawdzenie złożonych deklaracji – wychowawca z uczniem,dekoracja sali gimnastycznej na egzaminpedagog, wychowawcy klas                            cały rok
Konkursy przedmiotowekażdy nauczyciel odpowiada za realizację wizji szkoły dotyczącej rozwoju uczniów, informacje na temat konkursów przesyłane są na bieżąco i znajdują się na stronie kuratorium oświaty,konkursy o zasięgu szkolnym odbywają się tylko po zakończeniu lekcji,wychowawcy klas VII i VIII podają rodzicom informację o znaczeniu konkursów do rekrutacji do szkoły średniej na zebraniu wrześniowym,informacje o konkursach umieszczane są w ogłoszeniach w dzienniku elektronicznym (konieczne podanie, czy konkurs jest punktowany do szkoły ponadpodstawowej),  Wszyscy nauczycielecały rok
Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktycznezgłaszanie zapotrzebowania w zeszycie znajdującym się w sekretariaciedyrektorcały rok
Wycieczki szkolnewpis do rejestru wyjść grupowych i wyjazdów – sekretariatWychowawcy klascały rok
Dziennik elektronicznyoceny muszą się znaleźć w dzienniku co najmniej jeden dzień przed wywiadówką (nie mogą być wpisywane w tym samym dniu),koordynator ds. dziennika elektronicznego Jan Prokopnauczyciel ma obowiązek odpisać rodzicowi na list w dzienniku elektronicznym w ciągu trzech dni roboczych.Wszyscy nauczycieleCały rok
Obserwacje lekcjijeśli ktoś nie umówi się na termin w tygodniu zaznaczonym w kalendarzu obserwacji, obserwator przychodzi w dogodnym dla siebie terminie, wejście na lekcje także w czasie spaceru obserwacyjnego dyrektora (cel: wykorzystanie czasu na zastępstwach)Dyrektor, wicedyrektorcały rok
Szafki dla uczniówprzydziały dla uczniów – sekretarz szkoły na podstawie listy od wychowawcySekretarz szkoły2 września
Imprezy, wydarzeniadwa tygodnie przed imprezą scenariusz przesłany drogą e-mailową do dyrektoranauczycielecały rok
 Protokolant  protokolant, na zasadach do tej pory stosowanych, odsyła gotowy protokół w ciągu trzech dni od daty rady pedagogicznejIwona Borowskacały rok
Zebrania z rodzicamitablice informacyjne o miejscach zebrań   Wychowawcy klascały rok
Przydział sal na zebraniaNie rzadziej niż raz na 2 miesiąceoprócz zebrania we wrześniu pozostałe zebrania mogą odbywać się online, konsultacje w danych klasach w zależności od sytuacji (wychowawca może zrobić zebranie w szkole, jeśli jest taka potrzeba)Wychowawcy  klascały rok
Kawiarenka dla rodzicówustalenie harmonogramu pieczenia ciastRada Rodziców , wychowawcy  klascały rok
Współpraca z pielęgniarką  godziny wychowawcze poświęcone higienie itd. (zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczniów i wychowawców)Pielęgniarka szkolna, wychowawcy klasCały rok
Próbny alarm przeciwpożarowyNa zajęciachDyrektor Jan Prokopdo 30 listopada
Zestawienia i sprawozdaniazestawienia klasyfikacyjne za I okresnauczycieleStyczeń, czerwiec
zestawienia klasyfikacyjne końcoworoczne   
zestawienia konkursów wraz z liczbą laureatów i finalistów na poziomie powiatu, województwa i kraju Dwa tygodnie po odbytym konkursie
sprawozdania zespołów przedmiotowych, ewaluacyjnych, zadaniowych, uczących w tym samym zespole, biblioteki, samorządu uczniowskiego styczeń czerwiec  
ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne itp.) styczeń czerwiec  
sprawozdania z realizacji podstawy programowej 15 czerwca
Pełnienie dyżurówzgodnie z wyznaczonymi miejscami (w przypadkach losowych nauczyciel dzwoni do sekretariatu, prosząc o zastępstwo na dyżurze)nauczycieleCały rok
Plany lekcji i dyżurówprzy zamianie sali – najpierw informacja do wicedyrektora, plany nie mogą się różnićwicedyrektorcały rok
Zebrania we wrześniu                                                        wychowawca: przygotowuje na wrześniowe zebranie listę z podpisami rodziców potwierdzającymi zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi / sposobami oceniania / trybem uzyskania oceny wyższej niż proponowana (zapoznaje rodziców z ogólnymi założeniami dotyczącymi oceniania i daje im je do podpisu),szkolenie z dziennika elektronicznego dla rodziców prowadzą wychowawcy, przypomnienie o konieczności zrobienia testu na platformie,powiadomienie rodziców wszystkich klas, że punkty na świadectwie i wpis o wolontariacie otrzymują uczniowie klas VIII za udział w pięciu dużych imprezach: WOŚP, poczet sztandarowy itd.,omówienie punktowego systemu oceniania zachowania na zebraniu oraz średniej ważonej na zebraniu i godzinie wychowawczej,wychowawcy klas VIII na pierwszym zebraniu dają do podpisu rodzicom listę z danymi: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia (aby ją zweryfikować),informacja na temat specyfiki nauczania i oceniania (systematyczność) na zebraniach we wrześniu w klasach.  Wychowawcy klas                                                          Do 15 września
    
Telefony komórkowezakaz korzystania na lekcjach i przerwach  – omówienie na lekcjach wychowawczych negatywnych konsekwencji korzystania z telefonówWychowawcy, dyrektorNa bieżąco
Przekazywanie organom szkoły informacji o osiąganej jakości pracy szkołyrada rodziców, samorząd uczniowski, rada pedagogiczna  dyrektorstyczeń/ czerwiec 2022
Innowacje pedagogicznezgłaszanie według procedury – uwaga na ewaluację!nauczycieledo 15 października
 szkolny koordynator wolontariatu – punkty wpisuje osoba organizująca akcję, potem w ciągu dwóch dni daje koordynatorowi spis uczniów biorących udział w akcjiNauczyciele, zgodnie z przydziałem czynności dodatkowychwrzesień
ewaluatorzyjw 
opiekun pocztu sztandarowegojw 
samorząd uczniowski (wybór opiekunów do czerwiec 2024 – głosowanie)jw 
koordynator ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (WOPFU, IPETY, dokumentacja, sprawdzenie przydziału godzin) jw 
Dzielenie się wiedząprowadzenie zajęć otwartych – powiadomienie dyrektora co najmniej trzy dni przed lekcją, podanie sali, godziny, celu lekcji otwartejDyrektor, nauczycielecały rok

PŁASZCZYZNA: DYDAKTYKA

(konkursy wewnątrzszkolne i zewnętrzne, innowacje pedagogiczne, projekty z instytucjami, współpraca z instytucjami)

DziałanieOdpowiedzialniTermin
Narodowe czytanie – E. Orzeszkowa” Nad Niemnem „  Nauczyciel bibliotekarz, klasy VI VII, KL.VIIIWrzesień    
Omawianie regulaminów konkursów na lekcji, o ile to możliwe zadawanie prac do wykonania jako zadań domowych długoterminowychwszyscy nauczycieleWg potrzeb
Dzień KropkiA. Łysiak, chętni nauczyciele wrzesień
Sprzątanie świata- Myślę, więc nie śmiecęG. Gąsiorowska , M. Kuźniar, wych. klas17 września
Powiatowe Sztafetowe Biegi PrzełajoweJ. Bagińska G. Gąsiorowskawrzesień / październik
Konkursy przedmiotowe Zdolny ŚLĄZAKNauczyciele przedmiotówZgodnie z harmonogramem KO
Występ  Dni NiemczyDyrektor, inni nauczyciele j. Bagińskawrzesień
Dzień ChłopakaWychowawcy klas30 września
Zbiórka karmy dla schroniska A. Wszołekpaździernik  
Dzień Pluszowego MisiaJ.Kurak kl.1-3listopad
Przerwa na czytanie- przerwa ogólnopolskaJ.Gryzło, A. Wszołekpaździernik
   
Czytam sobie- czytam tobie- akcja czytelnicza dla klas 1-3J. Gryzło,A. Wszołek kl.1-3cały rok , inauguracja w listopadzie
Moje najpiękniejsze święta- konkurs literackiW. KraczkowskaGrudzień 2023
Konkurs na kartkę , ozdobę , wieniec adwentowyE. Nowak I. Dobosz- Czyszczońgrudzień
WOSP – szkolny finał A. Wszołek+ SSStyczeń 2024
Dzień bezpiecznego internetuJ. Prokopluty
Kartka świąteczna- wielkanocna- konkurs plastycznyE. Nowakmarzec
Poranki z bajeczką- bajki terapeutyczneJ. Gryzło , kl.1marzec
Dzień ZiemiG. Gąsiorowska , M. Kuźniar, wych. klas22 kwietnia
Pasowanie na czytelnikaJ. Kurak , kl.1maj
Dzień języków obcych- prezentacja państwI. Dobosz- Czyszczoń, M.  E. Jankiewicz- Basiów, wych. klas 4-8Maj/ czerwiec 2024
Dzień Ochrony ŚrodowiskaG. Gąsiorowska , M. Kuźniar, wych. klas5 czerwca
Jak  nie czytam, jak czytam- akcja ogólnopolskaJ. Gryzłoczerwiec
Zakończenie roku szkolnegoDyrektor i wych. klas24 czerwca
Edukujemy – pomagamy- zbiórka zużytych bateriiG. Gąsiorowska, wych. klasCały rok
Udział w konkursach – zgodnie z napływającymi ofertamiNauczyciele przedmiotówcały rok
Powiatowe konkursy recytatorskieNauczyciele poloniściCały rok

PŁASZCZYZNA: OPIEKA I WYCHOWANIE

(pomoc psychologiczno-pedagogiczna)

DziałanieOdpowiedzialniTermin
Badanie poczucia bezpieczeństwa pośród uczniówWychowawcy klas, specjaliścido 30 października
Diagnoza sytuacji wychowawczej szkołyWychowawcy klas, specjaliścido 30 października
W razie nauki zdalnej – badanie potrzeb uczniów, przygotowanie schematu zajęć wspierających dla uczniów i rodzicówWychowawcy klas, specjaliściw razie potrzeb
W razie nauki zdalnej – zajęcia wspierające dla uczniów pomagające radzić sobie z odosobnieniemWychowawcy klas, specjaliści  W razie potrzeb
WOPFU, IPET (zebranie od wychowawców i przekazanie zespołowi ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej)Wychowawcy klas, specjaliściza I okres do 15 stycznia, za II okres do 15 czerwca
Stworzenie kalendarza działań profilaktycznych (pogadanki, projekty, spotkania ze specjalistami itd., ze wskazaniem terminu i osoby odpowiedzialnej)Propozycje wychowawców specjaliściDo 30 września   do 15 października
Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego (przed ewaluacją omówienie narzędzi z dyrektorem)Wychowawcy klas, specjaliścido 15 czerwca
Stworzenie materiałów do zakładki na stronie szkoły „Pomoc w kryzysie”: numery telefonów, miejsca, gdzie można uzyskać pomoc w zależności od problemuAdministratorzy, specjaliścido 30 września
Budowa programu wychowawczo-profilaktycznego na rok 2022/2023Wychowawcy klas, specjaliścido 15 sierpnia
    Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej: koordynator Iwona Borowska analiza kart sytuacji wychowawczo-dydaktycznej w klasie, prowadzenie ewidencji uczniów objętych pomocą z wyszczególnieniem form pomocy, godzin, zgód rodziców na pomoc – koordynator ( 1 w semestrze )      psycholodzy, pedagodzy, nauczyciel, bibliotekarze          cały rok  
Akcje wolontariackieA. Wszołek, , inni nauczycielecały rok 
Koło  wolontariatuA. Wszołek, , inni nauczycielecały rok
Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych –klasy I–IIIPedagog, wychowawcy klascały rok
Zajęcia socjoterapeutycznePedagoga socjoterapeutaCaly rok
Zajęcia logopedycznelogopedaCały rok
   

PŁASZCZYZNA: IMPREZY

DziałanieOdpowiedzialniTermin
Rozpoczęcie roku szkolnegoWychowawcy klas 1 września 2023
Apel Dzień NauczycielaWychowawca kl. VIII aPaździernik 2023
Pasowanie na ucznia klasy pierwszejWychowawcy klasy I a i I bPaździernik 2023
Uroczystość 11 listopada audycja, pogadanka, prezentacja, itp.Wychowawcy klas11 listopada
Andrzejki klasoweWychowawcy klasListopad 2023
Mikołajki klasoweWychowawcy klas , SUGrudzień 2023
JasełkaKatechetaGrudzień 2023
Wigilie klasoweWychowawcy klasGrudzień 2023
KarnawałSamorząd UczniowskiStyczeń 2024
Pierwszy Dzień WiosnySamorząd Uczniowski , wychowawcy klasMarzec 2024
Dzień ZiemiM.Kuźniar, G.Gąsiorowskakwiecień 2024
Dzień Języków ObcychNauczyciele języków obcychMaj, czerwiec 2024
Witaj Majowa Jutrzenko – pogadanki klasowe.Wychowawcy klasMaj 2024
Dzień dziecka,Dzień SportuRada Rodziców, wychowawcy klas, dyrektorCzerwiec 2024
Dzień Ochrony środowiskaM.Kuźniar, G. GąsiorowskaCzerwiec 2024
Bal AbsolwentaWych. klas VIII , rodziceCzerwiec 2024
Pożegnanie absolwentów klas ósmychWych. klas VII23 czerwca 2024
Zakończenie roku szkolnego 2023/2024Dyrektor, wychowawcy klas, SU24 czerwca 2024

PŁASZCZYZNA: PROMOCJA

DziałanieOdpowiedzialniTermin
Drzwi otwarte  w naszej szkoleDyrektor , wicedyrektorMarzec/ kwiecień 2024
Prowadzenie szkolnego Facebooka i szkolnej strony internetowejA.Łysiak , A. Wszołek, A. WoźniakCały rok
Film promocyjny szkołySamorząd szkolnydo końca lutego 2024
Konkurs na plakat promocyjny  naszej szkołyE. Nowak, I. Dobosz- Czyszczoń, nauczyciele klas 1-3  do końca lutego 2024
Występy podczas imprez organizowanych na terenie Gminy NiemczanauczycieleCały rok
Jarmark świątecznynauczycielegrudzień 2023
Jarmark wielkanocnynauczycielekwiecień 2023
Fotografowanie imprez szkolnychŁysiak Alicja, Wszołek Alicjacały rok
Archiwum zdjęciowe i filmowe szkołyŁysiak Alicja, Wszołek Alicjacały rok
Prasa lokalnanauczycielecały rok
Działania Szkolnego Klubu Wolontariatu na terenie Gminy Niemcza i Powiatu DzierżoniowskiegoOpiekunowie SKWCały rok
Skip to content