74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

Regulamin świetlicy szkolnej

 Regulamin świetlicy szkolnej od roku szkolnego 2020/2021 z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkól podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

 

1.      Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów Szkoły Podstawowej, którzy  przebywają w Szkole ze względu na czas pracy rodziców, czekają na autobus, nie uczęszczają  na lekcję religii, wychowania fizycznego, WDŻ.

2.      Do świetlicy przyjmowani są uczniowie z klas I – III dzieci rodziców / opiekunów prawnych pracujących  oraz dzieci dojeżdżające.

3.      Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb środowiska uczniowskiego z uwzględnieniem rozkładu jazdy autobusów uczniów dojeżdżających do naszej szkoły.

4.       Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.

5.      Wniosek zapisu dziecka do świetlicy będzie rozpatrywany indywidualnie ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią.

6.      Do wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy.

7.      Zadania świetlicy zawarte są w Statucie Szkoły.

8.       Świetlica realizuje swoje zadania według opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego i profilaktycznego planu pracy Szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkładu zajęć.

9.       Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, uzdolnienia, umiejętności oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny.

10.  Na świetlicy uczniowie mają  możliwość odrabiania lekcji.

11.   Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.

12.  W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzice zobowiązani są do poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

13.  Wychowawca nie stosuje się do ustnej informacji przekazanej przez dziecko. Każda nowa decyzja rodziców musi być przekazana w formie ustnej i pisemnej z datą i podpisem.

14.  Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie zgłoszeniowej.

15.  Ze względu na pandemię odbiór dziecka należy zgłosić na portierni.

16.  Rodzice zobowiązują się do punktualnego odbioru dziecka.

17.   Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego)

18.  W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie umieszczone w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.

19.  W przypadku złożenia przez rodziców / opiekunów prawnych oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.

20.  W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu (o innej godzinie niż jest wpisana w karcie) potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której dziecko ma opuścić świetlicę.

21.  Za dziecko, które za pisemną zgodą rodzica (opiekuna) samodzielnie wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną odpowiada rodzic (opiekun) czyli osoba wydająca zgodę

22.  Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane.

23.  Wychowawcy Świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy.

24.  W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami, z pedagogiem szkolnym, psychologiem, wychowawcami klas, pielęgniarką szkolną i biblioteką szkolną.

25.  Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze Świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi Świetlicy.

26.  Uczniowie, przebywający w Świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy

27.  Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

28.  Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

Uczeń ma prawo do:

a) respektowania swoich praw i obowiązków;

b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;

 c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;

d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;

e) życzliwego, podmiotowego traktowania;

f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;

g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;

h) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego);

i) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;

j) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego;

k)korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego.

 Uczeń ma obowiązek:

a) przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy;

b) zostawiać swoje rzeczy w wyznaczonym miejscu w świetlicy;

c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;

d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy;

e) meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;

 f) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;

h) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.

Regulamin został zatwierdzony podczas Rady Pedagogicznej dnia 27.08.2020r. 

 

Zobacz więcej

book, asia, children-1822474.jpg
Aktualności

„Mała książka – wielki człowiek”

Biblioteka szkolna po raz kolejny przystąpiła do kampanii prowadzonej przez Instytut Książki „Mała książka – wielki człowiek”, której celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci. Jednym z jej elementów są działania na rzecz najmłodszych uczniów, którzy

Skip to content