74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE i inne

 REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM  ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE i inne

w Szkole Podstawowej im. B. Chrobrego w Niemczy.

 

§ 1

Regulamin opracowano w oparciu o: art.90g ustawy z dnia 7 września 1991r.                                 o systemie oświaty (Dz. U. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz                                      art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28. listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami).

Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za:                                                                               

   1. Wyniki w nauce,                                                                                                                              

   2. Osiągnięcia sportowe i inne  

§ 2

1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe i inne może być przyznawane uczniowi na koniec roku szkolnego.

2. Jeżeli uczeń spełnia jednocześnie wymogi z § 5 i § 6, otrzymuje dwa niezależne stypendia tj. za osiągnięcia z w nauce i osiągnięcia sportowe. 

§ 3

1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe i inne kieruje wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.( Załącznik nr 1 )

2. Komisja stypendialna składa się z czterech członków spośród Rady Pedagogicznej i pracowników administracji Szkoły Podstawowej w Niemczy powołanych zarządzeniem dyrektora szkoły.

3. Wniosek powinien być złożony  w sekretariacie szkoły najpóźniej pięć dni przed zebraniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającej końcowe wyniki nauczania.

§ 4

1. Wręczenie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe i inne odbywa się podczas uroczystego apelu na zakończenie roku szkolnego w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.

2. Wraz ze stypendium uczeń otrzymuje dyplom za najwyższe wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

§ 5

1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który spełnia następujące wymagania:

a. osiągnął celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce,                                                               

   b. uzyskała średnią ocen nie niższą niż 5,0,   

   c. otrzymał wzorową ocenę z zachowania.

2. Stypendium za wyniki w nauce może również uzyskać uczeń, który osiągnął co najmniej dobrą ocenę z zachowania, ale jego osiągnięcia (I, II i III miejsce)   w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych (etap minimum wojewódzki) wskazują na szczególne zaangażowanie w zdobywanie wiedzy z tych przedmiotów.

3. Stypendium za wyniki w nauce nie przyznaje się uczniom klas I – III szkoły podstawowej.

4. W spornych kwestiach ostateczna decyzję podejmuje dyrektor.

§ 6

1. Stypendium za osiągnięcia sportowe i inne może być przyznane uczniowi, który otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz ocenę co najmniej dobrą z zachowania i zdobył I, II lub III miejsce we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe i inne może być również przyznane uczniowi, który otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobra z wychowania fizycznego, co najmniej dobrą z zachowania oraz osiągnął indywidualne sukcesy w różnych dyscyplinach sportu na poziomie ogólnopolskim.

3. Stypendium za osiągnięcia sportowe i inne nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej.

4. W spornych kwestiach ostateczna decyzję podejmuje dyrektor.

§ 7

Uczeń traci prawo do stypendium, jeżeli:                                                                                                

  1. pali papierosy,                                   

  2. spożywa alkohol i inne środki odurzające,                                                                  3. otrzymał naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły.

§ 8

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe i inne wypłaca się jednorazowo na zakończenie roku szkolnego, w którym uczeń spełnił warunki określone w § 5 lub   w § 6.

§ 9

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe i inne przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej.

§ 10

Wysokość stypendium ustala dyrektor w drodze odrębnych zarządzeń, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w planie finansowym szkoły, z uwzględnieniem liczby uczniów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium.

 PRZYGOTOWAŁ ZESPÓŁ DS STYPENDIÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPOTROWE I INNE

 

Zobacz więcej

book, asia, children-1822474.jpg
Aktualności

„Mała książka – wielki człowiek”

Biblioteka szkolna po raz kolejny przystąpiła do kampanii prowadzonej przez Instytut Książki „Mała książka – wielki człowiek”, której celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci. Jednym z jej elementów są działania na rzecz najmłodszych uczniów, którzy

Skip to content