74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

Klauzula informacyjna wobec uczniów i ich rodziców w związku innymi sposobami kształcenia

Prosimy się zapoznać z informacjami poniżej:

Klauzula informacyjna wobec uczniów i ich rodziców w związku innymi sposobami kształcenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1.    Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy, ul. Bolesława Chrobrego 25, 58-230 Niemcza, adres e-mail: niemczazs@wp.pl, telefon: 74 8376 179.

2.    Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod4@synergiaconsulting.pl oraz pod numerem telefonu 605937609.

3.    Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493).

4.    Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym, firmom zajmującym się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

5.    Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania nauki.

6.    Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo:

1) dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;

3) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;

4) usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO z zastrzeżeniem:

a) ust. 3 lit. b RODO, tj. konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

b) ust. 3 lit. d RODO, gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym,

c) ust. 3 lit. e RODO, gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5) przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;

6) wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;

7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zdalnego kształcenia Pani/Pana dziecka.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zobacz więcej

book, asia, children-1822474.jpg
Aktualności

„Mała książka – wielki człowiek”

Biblioteka szkolna po raz kolejny przystąpiła do kampanii prowadzonej przez Instytut Książki „Mała książka – wielki człowiek”, której celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci. Jednym z jej elementów są działania na rzecz najmłodszych uczniów, którzy

Skip to content