74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next
Od 1 do 29 marca można składać wnioski o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. B.Chrobrego w Niemczy. Zapraszamy serdecznie!!!

wniosek do pobrania:

wniosek 1

 

WNIOSEK  ZAPISU DZIECKA

do Szkoły Podstawowej w Niemczy

 Uwaga! Kartę wypełnić pismem drukowanym  termin dostarczenia wniosku 29.03.2019 r.

 

1.    DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola)

 

DANE DZIECKA

Nazwisko

 

Imię pierwsze

 

Imię drugie

 

Data urodzenia

 

Miejsce urodzenia , województwo

 

Adres zamieszkania

 

Adres zameldowania

 

PESEL

 

Przedszkole /Oddział przedszkolny

 

DANE MATKI

Nazwisko

 

Imię

 

Adres zamieszkania

 

DANE OJCA

Nazwisko

 

Imię

 

Adres zamieszkania

 

DEKLARACJE

Nauka religii

             TAK                               NIE

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r.  poz. 2135 ze zm.) przyjmuję do wiadomości, że:

·          Administratorem danych jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemczy  .

·          dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania,

·          dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,

·          przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,

·          dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi dot. realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii.

 

2.DANE DODATKOWE

 

DANE DODATKOWE

Telefon kontaktowy do MATKI

 

Telefon kontaktowy do OJCA

 

Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy

TAK

NIE

 

Inne informacje o uczniu:

Przekazywane przez rodzica zgodnie z art.20z ustawy o systemie oświaty*

· Posiadane opinie psychologiczne, pedagogiczne Poradni Psychologiczno –

  Pedagogicznej (tak/nie*):

…………………………………………………………………………………………………

· Posiadane orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (tak/nie*):

………………………………………………………………………………………………….

· Posiadane orzeczenia o niepełnosprawności (tak/nie*):

…………………………………………………………………………………………………

Jeżeli tak, proszę dołączyć kserokopię posiadanej opinii/ orzeczenia.

 

 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem zgodność wyżej wymienionych danych.

 

 

………………………………                        ……………………………………………………………………

         (data )                                                                                     ( czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

 

*Art.20z Ustawy o systemie oświaty: W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w (…) przedszkolu/szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosownej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r.  poz. 2135 ze zm.) przyjmuję do wiadomości, że:

·         Administratorem danych jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemczy

·         dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach, dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły.

·         dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,

·         przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,

  • dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej.

 

 

                                                                                              

W załączeniu:

-kserokopia aktu urodzenia dziecka

                                                         

 

………………………………………………….                             Niemcza, dn.……………

(imię i nazwisko rodzica/)opiekuna prawnego)

…………………………………………….

 (adres zamieszkania)

 

OŚWIADCZENIE

rodziców/opiekunów prawnych dziecka

w sprawie uczęszczania na lekcje religii

 

 

 

 

Zgodnie z art. 12 ustawy o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. 1992 nr 36 poz. 155 z późn. zm.) oświadczam, iż

moje dziecko ………………………………………………………………………….,

będzie uczęszczało na lekcje:

religii

etyki

organizowane przez Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego  w Niemczy.

………………………………………………

(podpis rodzica/)opiekuna prawnego)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) informuję, że:

1)      Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemczy; ul. Bolesława Chrobrego 25, 58-230 Niemcza.

 

2)      Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej w Niemczy jest Pan Tomasz Barański e-mail: iod4@synergiaconsulting.pl.

 

3)      Pani/Pana wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a)  w celu promowania działalności Szkoły Podstawowej.

 

4)     Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana mogą być: osoby odwiedzające Szkołę Podstawową, stronę internetową Szkoły Podstawowej oraz stronię internetową oraz BIP Urzędu Miasta i Gminy Niemcza, media i odbiorcy mediów takich jak radio i TV, organizatorzy i uczestnicy konkursów, organizatorzy i uczestnicy uroczystości, odbiorcy upoważnieni na mocy przepisów prawa).

 

5)      W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne lub do wycofania Pani/Pana zgody.

 

6)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7)      Pani/Pana  dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.

 

8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

9)      Udzielenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana wizerunku jest dobrowolne a  jej brak wyłącza możliwość przetwarzania przez Administratora wizerunku w zakresie i polach eksploatacji wymienionych w zgodzie.

 

Skip to content