74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

Szkoła podstawowa w Niemczy

LISTA OŚRODKÓW OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI MŁODZIEŻY Z DOLNEGO ŚLĄSKA

Zajęcia

Aktualności dotyczące zajeć

Nauczanie zintegrowane

Kilka przedmiotów na jednej lekcji

Zastępstwa

Aktualności dotyczące zaśtepstw

Zajęcia dodatkowe

Nasza lista dodatkowych zajęc

Samorząd Uczniowski

Nasz samorząd uczniowski

Jadłospis

Zobacz naszą ofertę

Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

,,Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolność innych,

dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać,

że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.”

 

  1. Prawa ucznia wywodzące się z Konwencji o Prawach Dziecka

Uczeń ma prawo do:

–        znajomości swoich praw;

–        dochodzenia swoich praw;

–        nauki i informacji z różnych źródeł;

–        wypoczynku i czasu wolnego;

–        równego traktowania wobec prawa;

–        ochrony przed poniżającym karaniem i traktowaniem oraz wszelkimi formami przemocy  fizycznej i psychicznej;

–        ochrony prywatności w zakresie życia osobistego, korespondencji;

–        wyrażania własnych poglądów;

–        swobody myśli, sumienia i wyznania;

–        swobodnego zrzeszania się;

–        ochrony zdrowia;

–        odpowiedniego poziomu życia;

 

  1. Zadania i obowiązki Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

 

–        zapoznanie się i znajomość przepisów prawa, na podstawie których działa;

–        przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia;

–        popularyzowanie praw ucznia wśród społeczności szkolnej;

–        współpraca z samorządem uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia;

–        przestrzeganie przepisów dotyczących praw ucznia;

–        dokumentowanie swoich działań;

–        współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem;

  1. Ogólne zasady dotyczące wyboru i pracy Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:

 

–        wybór rzecznika inicjuje SU i rada pedagogiczna;

–        funkcja rzecznika jest dobrowolna;

–        rzecznik pełni swoją funkcję przez 1 rok;

–        rzecznikiem może być każdy członek rady pedagogicznej lub uczeń;

–        funkcja rzecznika może być pełniona wielokrotnie.

 

 

  1. Wybory Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

–        Rzecznik wybierany jest przez społeczność uczniowską spośród wytypowanych osób, po uzyskaniu ich zgody;

–        wybory są:

  1. a) tajne – każdy ma prawo do tajności swojego wyboru;
  2. b) powszechne – każdy uczeń jest w równej mierze uprawniony do głosowania;
  3. c) bezpośrednie – uczeń sam osobiście uczestniczy w wyborach;

–        wybory inicjowane są przez SU

–        kandydatury podane są przez SU, radę rodziców i radę pedagogiczną;

–        rada pedagogiczna i rada rodziców mogą odstąpić od podawania kandydatów;

–        funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia może objąć uczeń lub nauczyciel;

–        przedstawienie kandydatów następuje w kampanii wyborczej;

–        kampanię wyborczą przeprowadzają kandydaci pod nadzorem Komisji Wyborczej wyłonionej spośród SU i przedstawiciela rady pedagogicznej;

–        wybory rzecznika odbywają się w II połowie września (dokładny termin ustala SU)

–        stanowisko rzecznika obejmuje kandydat, który uzyskał największą ilość głosów (nauczyciel lub uczeń);

–        w przypadku jednakowej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie;

–        głosy oddawane są na 1 kandydata – nauczyciela lub ucznia;

–        za przeprowadzenie wyborów odpowiedzialna jest Komisja Wyborcza SU;

–        Komisja Wyborcza SU wybiera spośród siebie Komisję Skrutacyjną (liczącą oddane głosy);

–        wyniki wyborów Komisja Wyborcza ogłasza na tablicy SU w dniu wyborów;

–        rzecznik jest powoływany przez dyrektora szkoły;

–        wręczenie aktu powołania odbywa się w obecności przedstawicieli SU i rady pedagogicznej;

 

  1. Rezygnacja/ odwołanie Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

–        rzecznik może zrezygnować z pełnienia funkcji z ważnych dla niego powodów;

–        rzecznik może być odwołany z pełnionej funkcji przez dyrektora szkoły na wniosek SU, rady pedagogicznej lub rady rodziców;

–        decyzję o odwołaniu rzecznika podejmuje dyrektor w porozumieniu z SU, radą pedagogiczną i radą rodziców;

–        gdy rzecznik przestaje być członkiem społeczności szkolnej, zrezygnował lub został odwołany z funkcji, przeprowadza się dodatkowe wybory w terminie ustalonym przez SU;

–        kandydatami w wyborach uzupełniających są::

            * nauczyciele, jeżeli zrezygnował / odwołany został nauczyciel,

            * uczniowie, jeżeli zrezygnował / odwołany został uczeń

Pytania do nas

girl-3718526_1920-min
Skip to content