74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

LISTA OŚRODKÓW OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI MŁODZIEŻY Z DOLNEGO ŚLĄSKA

Zajęcia

Aktualności dotyczące zajeć

Nauczanie zintegrowane

Kilka przedmiotów na jednej lekcji

Zastępstwa

Aktualności dotyczące zaśtepstw

Zajęcia dodatkowe

Nasza lista dodatkowych zajęc

Samorząd Uczniowski

Nasz samorząd uczniowski

Jadłospis

Zobacz naszą ofertę

DZIAŁANIA ZESPOŁU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny 2019/2020.

  1. Profilaktyka uzależnień.

DZIAŁANIA

REALIZATORZY

TERMIN

-uświadamianie zagrożeń płynących z uzależnień,

-wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,

-rozwijanie zainteresowań uczniów,

-kształtowanie odpowiedzialnej i dojrzałej postawy uczniów wobec środków psychoaktywnych,

-minimalizowanie liczby uczniów zagrożonych uzależnieniami, 

wychowawcy klas,

psycholog,

pedagog,

cały rok szkolny

Uzależnienie od nikotyny, szkodliwość palenia papierosów. E-papierosy – fakty i mity. 

 

Używanie przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych.

uczniowie przygotowują lekcję wychowawczą we współpracy  z wychowawcą klasy, pomoc pedagoga i psychologa,

wg planu wychowawczego klasy

Narkotyki w opinii młodzieży z całego świata.

Zajęcia warsztatowe klas VII i VIII

psycholog

wg planu wychowawczego klasy

Psychospołeczne korelaty używania środków psychoaktywnych. 

Psychoedukacja uczniów klas IV-VI.

Zajęcia warsztatowe klasy VII-VIII. 

psycholog we współpracy z wychowawcami klas.

wg planu wychowawczego klasy

 

Spotkanie z terapeutą uzależnień 

pedagog, psycholog

jeden raz w semestrze 

Spotkanie z przedstawicielami Policji nt konsekwencji prawnych używania substancji psychoaktywnych.

pedagog, psycholog

raz w roku szkolnym

Indywidualne konsultacje dla rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży

pedagog, psycholog

cały rok szkolny

 

  1. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i dyskryminacji.

DZIAŁANIA

REALIZATORZY

TERMIN

-kształtowanie prawidłowych postaw wobec życia jako największej wartości,

-zmniejszenie ilości zachowań agresywnych wśród uczniów,

-kształtowanie postawy tolerancji, szacunku oraz otwartości na innych,

-kształtowanie postawy szacunku do tradycji, symboli narodowych i religijnych,

-rozwijanie umiejętności społecznych np. empatii, asertywności, tolerancji i innych

wychowawcy klas,

nauczyciele,

psycholog,

pedagog,

cały rok szkolny

Szybka interwencja w przypadku zaistnienia zachowań agresywnych i przemocy: koncentracja uwagi na potencjalnych ofiarach wśród uczniów; podejmowanie działań interwencyjnych wobec szkolnych agresorów; reagowanie na arogancje i wulgaryzmy; stosowanie odpowiedniej gradacji kar.

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Tolerancja i przyjaźń zamiast przemocy i agresji – plakaty w klasach 

uczniowie we współpracy z wychowawcami klas

X – XI

Spotkanie z przedstawicielami Policji dot. przemocy rówieśniczej.

pedagog, psycholog

raz w roku szkolnym

Gry i zabawy przeciwko agresji w klasach I-III.

nauczyciele  nauczania początkowego we współpracy z pedagogiem i psychologiem

jeden raz w semestrze 

Kształtowanie postaw tolerancji, szacunku oraz otwartości i akceptacji innych kultur, wyznań, narodowości. Przeciwdziałanie dyskryminacji.

uczniowie przygotowują lekcję wychowawczą we współpracy  z wychowawcą klasy, pomoc pedagoga i psychologa,

wg planu wychowawczego klasy

 

  1. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Kształtowanie prawidłowych postaw wobec drugiego człowieka.

DZIAŁANIA

REALIZATORZY

TERMIN

-kształtowanie zasad kultury osobistej,

-ukazywanie roli wychowawczej rodziny,

-rozwijanie poczucia przynależności do grupy rodzinnej, społeczności lokalnej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej, 

wychowawcy klas,

nauczyciele,

psycholog,

pedagog,

cały rok szkolny

Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia

wychowawcy klas

raz w roku szkolnym

Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi w szkole.

wychowawcy klas

raz w roku szkolnym

Zaznajomienie uczniów z procedurami postępowania nauczycieli w sytuacjach trudnych i kryzysowych. 

wychowawcy klas

raz w roku szkolnym

Zapoznanie uczniów z historią, tradycją, zwyczajami miasta i regionu.

 

wychowawcy klas we współpracy z nauczycielami historii, WOS, plastyki, muzyki, nauczyciele świetlicy, nauczyciele biblioteki,  

wg planu wychowawczego klasy

Uroczystości szkolne i środowiskowe jako formy kształtowania postaw szacunku do tradycji, symboli narodowych i religijnych.

wychowawcy klas,

nauczyciele,

psycholog,

pedagog,

wg kalendarza szkolnego 2019/2020

 

Szkolny Klub Wolontariatu (hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska, WOŚP, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Schronisko dla psów „Azyl”, zbiórka nakrętek, słodyczy i zabawek).

Alicja Wszołek

Joanna Romantowska

samorząd uczniowski

Cały rok szkolny

 

  1. Rodzice są partnerami szkoły.

DZIAŁANIA

REALIZATORZY

TERMIN

Informowanie rodziców o bieżących wydarzeniach i

uroczystościach szkolnych poprzez stronę internetową: umieszczanie informacji na stronie szkoły; opracowywanie notatek dotyczących uroczystości i imprez szkolnych, redagowanie notatek dotyczących wydarzeń z życia szkoły.

Alicja Łysiak

Adam Woźniak

Alicja Wszołek

cały rok szkolny

Organizacja regularnych spotkań z rodzicami. Wspólne kształtowanie społeczności szkolnej.

Dyrektor

wszyscy nauczyciele,

pedagog,

psycholog

jeden raz w miesiącu

Szkoła dla rodziców.

Dyrektor

Iwona Dobosz – Czyszczoń

psycholog

pedagog 

dwa razy w miesiącu

Organizacja wykładów i pogadanek dla rodziców wg opracowanej tematyki uwzględniającej prawidłowy rozwój i potrzeby dziecka ze szczególnym uwzględnieniem motywacji do nauki i frekwencji.

wychowawcy klas,

pedagog,

psycholog

wg planów wychowawczych klas

 

  1. Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z mediów

DZIAŁANIA

REALIZATORZY

TERMIN

Świadome korzystanie z informacji pochodzących z różnych źródeł medialnych.

wychowawcy klas

raz w pierwszym semestrze 

Ukazywanie piękna języka ojczystego, dzieł literackich, plastycznych, muzycznych. 

nauczyciele: języka polskiego, plastyki, muzyki, 

cały rok szkolny

Wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z mediów w celu zapobiegania zjawiskom cyberprzemocy.  

uczniowie przygotowują lekcję wychowawczą we współpracy  z wychowawcą klasy, pomoc pedagoga i psychologa,

wg planu wychowawczego klasy

Hejt, cyberprzemoc, dziecko jako sprawca cyberprzemocy.

wychowawcy klas ze wsparciem pedagoga i psychologa

wg planu wychowawczego klasy

Dzień Bezpiecznego Internetu

11.02.2020

Jan Prokop

Iwona Czyszczoń-Dobosz

7.02.2020

  1. Promowanie zdrowego stylu życia.

DZIAŁANIA

REALIZATORZY

TERMIN

Nauka sposobów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi.

wychowawcy klas we współpracy z pedagogiem i psychologiem.  

wg planu wychowawczego klasy

Rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i rozwojem.

Nauczyciel: przyrody, biologi, w-f.

raz w roku szkolnym

Promowanie zdrowego stylu życia

uczniowie przygotowują lekcję wychowawczą we współpracy  z wychowawcą klasy, pomoc pedagoga i psychologa,

wg planu wychowawczego klasy

Kształtowanie nawyków higienicznych. Pogadanka

pielęgniarka szkolna

IX/X

Propagowanie zasad bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły, podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, w czasie wolnym, na wycieczkach.

wychowawcy klas  

IX/X

Międzyklasowy konkurs wiedzy o pierwszej pomocy.

Jan Prokop

II semestr

Światowy Dzień Sportu. Jesteśmy aktywni – gazetki klasowe.

Joanna Bagińska

Grażyna Gąsiorowska

wychowawcy klas

06.04.2020 r.

Zdrowie psychiczne. Psychoedukacja w klasach VII i VIII.

psycholog

II semestr

 

  1. Doradztwo zawodowe.

DZIAŁANIA

REALIZATORZY

TERMIN

Orientacja zawodowa. Zaznajomienie dzieci z klas I-VI z wybranymi zawodami oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji.

nauczyciele nauczania początkowego,

wychowawcy klas,

pedagog,

Jeden raz w semestrze

Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Lekcja wychowawcza podczas, której uczniowie opowiadają o swoich pasjach.

uczniowie przygotowują lekcję wychowawczą                               z wychowawcą klasy, pomoc pedagoga                       i psychologa

wg planu wychowawczego klasy

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Klasy VII – VIII

pedagog

wg planu lekcji na rok 2019/2020

„Żywa biblioteka” – spotkania z ciekawymi ludźmi. Zaproszenie rodziców lub innych dorosłych osób na lekcje wychowawczą w celu pobudzania i rozwijania zainteresowań dzieci. Rozmowy na temat pracy zawodowej, zainteresowań i pasji. 

wychowawcy klas

wg planu wychowawczego klasy

Wsparcie w określaniu dalszej drogi edukacji poprzez:

– lekcje wychowawcze poświęcone tematyce autoprezentacji, podejmowaniu decyzji

– indywidualne porady i konsultacje w przypadku trudności w wyborze szkoły lub zawodu ze szczególnym uwzględnieniem uczniów

z chorobami przewlekłymi

– współpraca z Poradnią psychologiczno Pedagogiczną (badania i konsultacje zawodoznawcze).

wychowawcy klas

pedagog

wg planu wychowawczego klasy,

na bieżąco wg potrzeb

Współpraca z innymi podmiotami w zakresie doradztwa poprzez:

– zajęcia i spotkania ze specjalistami

– udział w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych

– organizacja Dnia otwartego w szkole – oferta szkół ponadpodstawowych

wychowawcy klas VIII

pedagog

wg planu wychowawczego klasy,

 

 

 

  1. Kontynuacja działań zapobiegających absencji uczniów.

DZIAŁANIA

REALIZATORZY

TERMIN

Systematyczna kontrola zasadności nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych.

Podejmowanie szybkich działań interwencyjnych                     w przypadku stwierdzenia dużej absencji ucznia.

wychowawcy klas, pedagog, psycholog.

Cały rok szkolny 

Pytania do nas

girl-3718526_1920-min
Skip to content